wersja polska wstie     

Spis treści - Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne

 

Poniżej zamieszczamy spis artykułów:

1/ U początków prawa turystycznego - prof. dr hab. Janusz Sondel

2/ Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich – wnioski dla Polski – dr hab. Hanna Zawistowska

3/ Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym – prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

4/ Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy umowy o imprezę turystyczną –
dr hab.Bogusława Gnela         

5/ Pojęcie klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta
w prawie wspólnotowym i krajowym dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska

6/ Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego –
Anna Kurowska

7/ Agent turystyczny jako rzekomy pełnomocnik organizatora turystyki – dr Ewa Rott-Pietrzyk

8/ Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną - dr Piotr Cybula

9/ Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną – Ilona Kuska-Żak

10/ Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną na podstawie umowy międzynarodowej - Natalia Żytkiewicz       

11/ Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych – dr Edyta Rutkowska

12/ Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych – Elżbieta Pawłowska, Maciej Czajkowski

13/ Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta - dr Krzysztof Sondel

14/ Wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne w regulacjach dotyczących turystyki – dr Piotr Mostowik

15/ Skutki prawne śmierci klienta w umowie imprezę turystyczną - Marcin Żak

16/ Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege lata i de lege  ferenda – dr Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda

17/ Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów  w państwach członkowskich UE – dr hab. Hanna Zawistowska

18/ Mechanizmy zapewniające realny wymiar odpowiedzialności odszkodowawczej biur podróży w prawie polskim w świetle standardów wspólnotowych – dr Marek Krzysztof Kolasiński

19/ Prawne uwarunkowania tzw. „wypraw partnerskich”- Dominik Wolski

20/ Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych - dr Jerzy Gospodarek

21/ Działalność przewodników turystycznych a zasada swobody działalności gospodarczej – dr Emilia Wieczorek

22/ Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty dr Andrzej Kremer

23/ Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu –
dr Ireneusz C. Kamiński         

24/ Ochrona nazw obiektów hotelarskich w Internecie – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

25/ Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym – dr Grzegorz Mikrut, Wojciech Jarek

26/ Status Polskiej Organizacji Turystycznej i tryb pracy jej organów dr hab. Paweł Chmielnicki

27/ Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju dr Piotr Stec       

28/ Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług - Mariusz Chudzik