wersja polska wstie     

„EUROPA - MÓJ DOM, MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
ERASMUS+ - KA 105 - MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY I OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ

Numer umowy: 2017-2-PL01-KA105-039303
Termin realizacji umowy: 2017-09-01-2017-31.12.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partnerzy projektu: Visoka turisticka skola strukovnih studija – Serbia

Uczestnikami projektu Europe - my home, my future, realizowanego w Suchej Beskidzkiej w dniach 23-29.10. 2017. będą młodzi ludzie po 15 osób z takich krajów jak: Polska i Serbia, których łączy zainteresowanie dziedzictwem kulturowym różnych regionów, z których pochodzą. Projekt planowo upowszechniać będzie wiedzę dotycząca postaw osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych ich historii oraz kultury. Poprzez bezpośrednią interakcję pomiędzy uczestnikami wypracowane zostaną nowe rozwiązania w kwestiach związanych z mieszaniem się kultur na obszarze Starego Kontynentu. Dzięki konfrontacji różnych doświadczeń i odczuć poszczególnych uczestników wytworzy się uniwersalna platforma porozumienia międzykulturowego.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim wymiana wiedzy oraz doświadczeń uczestników nabytych w różnych sytuacjach. Dzięki zebraniu różnych ujęć problematyki projektu oraz danych odnośnie kultury i historii osiągnięty zostanie wpływ przede wszystkim bezpośrednio na uczestników i osoby, które zapoznają się z efektami projektu.

W celu osiągnięcia celów zastosowane zostaną następujące metody - spotkania integracyjne, warsztaty, debaty, dyskusje, burze mózgów, animacje językowe i ruchowo-muzyczne, prezentacje poszczególnych uczestników, warsztaty filmowe, metody panelowe, warsztaty językowe i wyjazdy tematyczne. Podczas organizacji poszczególnych aktywności zastosowane będą dodatkowe bodźce zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z poszczególnych etapów implementacji projektu.

Rezultatem projektu będzie poszerzenie wiedzy uczestników projektu oraz wypracowanie materiałów, z których będą mogły skorzystać osoby zainteresowane kwestiami poruszanymi w projekcie niekoniecznie będąc z nimi bezpośrednio związane.

W wypadku korzyści długoterminowych odczują je nie tylko uczestnicy projektu i kadra pracująca przy ich realizacji oraz osoby z nim niezwiązane, jednak zainteresowane zagadnieniami i wynikami projektu. Wypracowane przez uczestników efekty będą publikowane przy użyciu mediów społecznościowych, stron internetowych instytucji. Młodzi ludzie będą w stanie zapoznać się z doświadczeniami uczestników projektu oraz zastosować je samodzielnie dzięki wiedzy i umiejętnościom przekazywania ich dalej, które uczestnicy nabędą w trakcie projektu.

 

„EUROPE – MY HOME MY FUTURE” - ERASMUS+ - KA105 

Agreement number: 2017-2-PL01-KA105-039303
Date: 2017-09-01-2017-31.12.
Beneficiary: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partner: Visoka turisticka skola strukovnih studija – Serbia

Participants of the projects Europe - my home, my future which will have place in Sucha Beskidzka 23-29.10.2017 will be group of young people 15 persons per each group from countries such as Poland and Serbia, which are connected via their interest in cultural heritage of different regions from which they came from. Following the plan project will disseminate knowledge about attitude of people from different cultural circles and also their history and culture. Via direct interaction in between participants will be developed new solutions in issues of mixing of cultures around Old Continent. Thanks to confrontation of different experiences and feelings of each one of participants the new platform of intercultural understanding will be created.

The main aim of the project is first of all exchange of knowledge and experiences gained in the different situations by the participants. Thanks to gathering of different perspectives on issues of project and data about culture and history will be gained influence directly on participants of the project and people will get known with the effects of the project.

To reach the effect of the project following methods will be used: integration meetings, workshops, debates, discussions, brainstorms, film workshops, panel methods, language workshops and thematic trips. During organization of each activities additional incentives will be used according to specific demand of each one of the stages of implementation of the project.

The result of the project will be enlargement of the knowledge of the participants of the project as well as development of the materials which will be available for the people which are interested in issues of project.

In case of long-term benefits they will influence not only participants and staff working on the project but also people which are not connected with the project directly but are interested in the issues of the projects and its results. Effects developed by the participants will be published via social media and websites of the institutions. Young people will be able to get known with experiences of the participants of the project and use it in their own cases thanks to the knowledge and skills how to deliver it which participants will gain during the project.