wersja polska wstie     

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ŚLAD EKOLOGICZNY W EUROPIE ŚRODKOWEJ I USA

1Stany Zjednoczone, Szwecja, Węgry, Słowacja, Czechy, Ukraina – przedstawiciele Uniwersytetu Antioch i europejskich uczelni wyższych uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej, której gospodarzem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Cel, jaki przyświecał konferencji, zorganizowanej w dniach 7-8 listopada 2016 r. pt.: Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA.  Stan badań, prognozy, rekomendacje, to przede wszystkim propagowanie działalności upowszechniającej badania naukowe. Tematyka wystąpień oscylowała wokół takich zagadnień jak idea śladu ekologicznego, ekoślad mieszkańców różnych obszarów, promocja śladu ekologicznego, skutki degradacji środowiska, świadomość ekologiczna społeczeństwa, organizacje proekologiczne krzewiące ideę ekośladu.

artykul2

Panele Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA odbyły się w siedzibie WSTiE, na zamku suskim. Uroczystego otwarcia dokonał Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii – prof. zw. dr hab. Janusz Sondel, który przywitał gości z zagranicy reprezentujących partnerów tego sympozjum: Uniwersytet w Göteborgu, Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet Eszterházy Károly w Egerze, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Antioch oraz przedstawicieli Węgierskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Balaton. Wystąpienia – tłumaczone na język angielski i polski – były transmitowane online, aby umożliwić udział krajowym i zagranicznym odbiorcom.

artykul3Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje działania upowszechniające naukę – dlatego konferencja miała na celu zaprezentowanie opinii międzynarodowej dorobku naukowego dotyczącego zagadnień śladu ekologicznego. Z szerokim spectrum poruszanych tematów można zapoznać się poprzez materiały pokonferencyjne, dostępne na uczelni i w ośrodkach reprezentujących referentów. Działania te będą miały swój dalszy ciąg – jednomyślnie podjęto decyzję o konieczności opracowania monografii dotyczącej poruszanych zagadnień, bowiem wiele interesujących kwestii wymaga pogłębionej refleksji.

4

Międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone ekologii było doskonałą okazją do wręczenia WSTiE rekomendacji Zarządu Tatrzańskiego Parku Narodowego za przeprowadzone badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu. Realizacja badań w trakcie wzmożonego ruchu turystycznego, związanego w znacznym stopniu ze Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi w Krakowie, wymagała dochowania szczególnej troski w sposobie prowadzenia badań i kontaktach z grupami turystycznymi. Prezes Zarządu PKL wyraził uznanie dla profesjonalizmu i rzetelności zespołu badawczo-analitycznego kierowanego przez prof. WSTiE Marka Łabaja.

5Konferencja zakończyła się sukcesem, o czym świadczyło duże zainteresowanie licznie przybyłych pracowników naukowych z kraju i z zagranicy, przedstawicieli organizacji ekologicznych, Polskich Kolei Linowych, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zaproszonych gości – w tym władz miasta i powiatu – oraz studentów.

 

 

 

 logo ministerstwo 600piks

Konferencja naukowa ,,Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA. Stan badań, prognozy, rekomendacje” została sfinansowana w ramach umowy 869/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ŚLAD EKOLOGICZNY W EUROPIE ŚRODKOWEJ I USA.
STAN BADAŃ, PROGNOZY, REKOMENDACJE.

November 7, 2016 (Monday) 
Panel I
                                 Panel I
dr Marek Łabaj, prof.  WSTiE 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Stopa ekologiczna mieszkańców Podbabiogórza
dr Marek Łabaj, prof. WSTiE
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological footprint of Podbabiogórze residents
dr Tomasz Pasierbek  
Babiogórski Park Narodowego,
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Rola edukacji pozaformalnej w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa
dr Tomasz Pasierbek
Babia Góra National Park, The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
The role of non-formal education in raising ecological awareness of the community
Ing. Pavol Otepka, PhD., ING. PAED.IGIP  
Katedra Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Studiów Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja
Projekty ekologicznych produktów turystycznych w wybranych gospodarstwach agroturystycznych w kraju nitrzańskim
Ing. Pavol Otepka, PhD., ING. PAED. IGIP
Department of Sustainable Development, Faculty of European Studies and Regional Development; Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Proposal of Ecological Tourism Product in Selected Agritourism Facility Located in Nitra District
Sándor Némethy, Associate Professor
Katedra Ochrony Środowiska, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja; Uniwersytet Eszterházy Károly, Uniwersytet w Peczu, Węgry
Zrównoważone zarządzanie krajobrazem kulturowym: wykorzystanie funkcji ekosystemu w turystyce wiejskiej
Sándor Némethy, Associate Professor
 University of Gothenburg, Department of Conservation, Sweden; Eszterházy Károly University, Hungary and University of Pécs, Hungary
Sustainable Management of Cultural Landscapes: Use of Ecosystem Services in Rural Tourism
Viera Bednarova, PhD. 
Wydział Pedagogiczny; Katolicki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja
Dług ekologiczny i jego konsekwencje
Viera Bednarova, PhD.
Faculty of Education; Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Ecological debt and its consequences
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Wydział Pedagogiczny; Katolicki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja
Dekalog ekologiczny a chrześcijaństwo
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 
Faculty of Education; Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Ecological Decalogue and Christianity
Panel II
Panel II
Volodymyr Rozhak, PhD. 
Wydział Turystyki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
Obieg węgla we wtórnych ekosystemach leśnych gór Stryi-San (Karpaty Ukraińskie) 
Volodymyr Rozhak, PhD.
Department of Tourism; Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Carbon cycle in secondary forest ecosystems of Stryi-San highland (Ukrainian Carpathians)
dr Anna Sobczyk-Kolbuch
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Świadomość ekologiczna młodych konsumentów w województwie śląskim
i małopolskim
 
dr Anna Sobczyk-Kolbuch
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological awareness young consumers in the region of Silesia and Lesser Poland
Prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Katedra ekologii i środowiska, Uniwersytet Konstantyna Filozofa Nitra, Słowacja
Stabilność ekologiczna krajobrazu jako wyznacznik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (region Nová Baňa – studium przypadku)
Prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Department of Ecology and Environment, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia
Landscape ecological stability as a determinant of tourism development in rural areas (case study of Nová Baňa region)
Melinda Treadwell, PhD
Antioch University, Stany Zjednoczone
Ślad ekologiczny w USA
Melinda Treadwell, PhD
Antioch University USA
Ecological footprint in USA
Tibor Kovács, Associate Professor,
Uniwersytet Eszterházy Károly, Węgry
Pola ryżowe w Kisújszállás jako potencjalna destynacja ekoturystyczna
Tibor Kovács, Associate Professor,
Eszterházy Károly University, Hungary
Rice fields in Kisújszállás as potential destinations of ecotourism

November 8, 2016 (Tuesday)  
Panel III
Panel III
dr Paweł Skawiński 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Konsekwencje masowej turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym
dr Paweł Skawiński
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Impact of mass tourism on the Tatra National Park
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský Katedra Geografii, Katolícki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja
Ślad ekologiczny, ochrona i tworzenie środowiska oraz rozwój zrównoważony w nauczaniu geografii w szkołach Słowacji i Republiki Czeskiej 
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský
Department of Geography, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Ecological footprint, protection and creation of the environment and sustainable development
in geography curriculum in schools of Slovak and Czech Republic
dr Krzysztof Borkowski 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Atrakcje łagodzące penetrację przestrzenną turystów na Kasprowym Wierchu
dr Krzysztof Borkowski
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Attractions mitigating tourist penetration on Kasprowy Wierch
Panel IV
Panel IV
PaedDr. Jan Guncaga, PhD.
Katolicki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja
Edukacja ekologiczna jako narzędzie propagowania śladu ekologicznego w parkach narodowych Hortobágy i Bukowych
PaedDr. Jan Guncaga,PhD.
Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
Environmental Education as a tool for propagating ecological footprint in Hortobágy and Bükk national parks
Tamás Kőmíves, Professor,
Instytut Ochrony Roślin, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry 
Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami w systemach akwaponicznych 
Tamás Kőmíves, Professor,
Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Protecting plants from pests and diseases in aquaponic systems
Bálint Havasi (dyrektor, archeolog)
Muzeum Balatonu, Keszthely, Węgry
Rola Muzeum Balatonu w turystyce zrównoważonej  i edukacji publicznej. Węgierskie muzeum regionalne – studium przypadku 
Bálint Havasi (Director, Archaeologist)
Balaton Museum, Keszthely, Hungary
The role of Balaton Museum in sustainable tourism and public education.  A case study from a Hungarian local museum
mgr Marek Durmała  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Lokalna świadomość ekologiczna na przykładzie Polski
mgr Marek Durmała
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Environmental awareness of local communities basing on the example of Poland
Panel V
Panel V
dr Jadwiga Sobczuk  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Pro und contra – ślad ekologiczny Austrii
dr Jadwiga Sobczuk
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Pro und contra – Ecological footprint of Austria
dr Marek Nocoń  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Bilans ekologiczny jako strategia odpowiedzialności społecznej
dr Marek Nocoń
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological balance as a strategy for social responsibility
dr Bartłomiej Walas  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Ślad ekologiczny  we współczesnej komunikacji marketingowej miejsca docelowego
dr Bartłomiej Walas
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological footprint in contemporary marketing communications for tourism destinations

Panel V
Panel V
dr Jadwiga Sobczuk  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Pro und contra – ślad ekologiczny Austrii
dr Jadwiga Sobczuk
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Pro und contra – Ecological footprint of Austria
dr Marek Nocoń  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Bilans ekologiczny jako strategia odpowiedzialności społecznej
dr Marek Nocoń
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological balance as a strategy for social responsibility
dr Bartłomiej Walas  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska
Ślad ekologiczny  we współczesnej komunikacji marketingowej miejsca docelowego
dr Bartłomiej Walas
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland
Ecological footprint in contemporary marketing communications for tourism destinations