wersja polska wstie     

inżynier ds. nowoczesnych technologii multimedialnych i grafiki komputerowej
specjalista elektroniki komputerowej
inżynier oprogramowania
programista i administrator baz danych
manager gastronomii
manager hotelu
product manager
event manager

ROOTROOT

Mój zawód – moja przyszłość 2019/2020

Mój zawód – moja przyszłość

1. Czas trwania szkolenia:8 godzin (4 h wykłady, 4 h warsztaty)

2. Termin realizacji: 06.12.2019 r.

3. Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka.

4. Adresaci szkolenia:

studenci kierunków turystycznych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia.

5. Cel dydaktyczny kształcenia:

wsparcie studentów kierunków turystycznych zainteresowanych w wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej uwzględniającej ich zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz uzdolnienia przedsiębiorcze (mocne strony), a także zachęcenie do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

6. Efekty uczenia się:

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • - opisuje czynniki wpływające na wybór i rozwój ścieżki kariery zawodowej;
 • - tworzy plan rozwoju własnej aktywności zawodowej;
 • - identyfikuje i opisuje swoje mocne i słabe strony jako pracownika z wykorzystaniem poznanych narzędzi diagnostycznych;
 • - określa sposoby rozwoju własnych predyspozycji zawodowych;
 • - dopasowuje określone cechy osobowości do wybranych typów stanowisk;
 • - opisuje współczesne trendy na rynku pracy;
 • - charakteryzuje współczesne oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników, w szczególności w zakresie posiadania określonych kompetencji „miękkich”;
 • - przewiduje skutki błędnych wyborów zawodowych.

7. Treści kształcenia:

 • 1. Potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego w branży turystycznej. (wykład)
 • 2. Identyfikowanie predyspozycji zawodowych – 2 h (warsztaty)
 • 3. Jak dobrze pokierować własnym rozwojem zawodowym? Praktyczne wskazówki. (wykład)
 • 4. Współczesne trendy rynku pracy w branży turystycznej. (wykład)
 • 5. Jak „dostać się” na rynek pracy? – 2 h (warsztaty)
 • 6. Rozwój, zdobywanie doświadczeń, a wpływ na zdobycie dobrej pracy. (wykład)

8. Określenie metod kształcenia:

Zagadnienia o charakterze teoretycznym prowadzone są w formie wykładowej:

 • - wykład informacyjny,
 • - wykład problemowy,
 • - wykład konwersatoryjny oraz z użyciem narzędzi multimedialnych.

Zagadnienia praktyczne realizowane są w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wykonują, grupowo lub indywidualnie oraz pod kierownictwem prowadzącego, zadania praktyczne, przeprowadza się studium przypadków oraz dyskusję.

9. Metody weryfikacji założonych efektów uczenia się:

Poziom osiągnięcia założonych efektów uczenia się weryfikuje się poprzez przeprowadzenie testu wejścia i wyjścia.

10. Środki dydaktyczne:

tablica, flipchart, zestaw do prezentacji multimedialnej, kwestionariusze, plansze dydaktyczne.

11. Osoba prowadząca kształcenie: dr Marek Nocoń.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE, doktor nauk społecznych, doradca zawodowy. Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń doskonalących dla pracowników Grupy oraz brał udział w pracach zespołu Centrali przygotowującego i wdrażającego platformę elektronicznych kanałów dostępu do oferty Banku. Obszary zainteresowań zawodowych: praca socjalna oraz analiza rynku pracy. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, doradca zawodowy, trener w zakresie obsługi klienta, technik sprzedaży i coachingu, organizator warsztatów szkoleniowych. Członek zespołów projektowych i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in.: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE”, ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”; współtwórca kampanii promocyjnych i reklamowych Uczelni.

12. Dodatkowe informacje:

Szkolenie bezpłatne dla studentów WSTiE.

Mój zawód-moja przyszłość 2018-19

Mój zawód – moja przyszłość

1. Czas trwania szkolenia:8 godzin (4 h wykłady, 4 h warsztaty)

2. Termin realizacji: 30.11.2018.

3. Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka.

4. Adresaci szkolenia:

studenci kierunków turystycznych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia.

5. Cel dydaktyczny kształcenia:

wsparcie studentów kierunków turystycznych zainteresowanych w wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej uwzględniającej ich zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz uzdolnienia przedsiębiorcze (mocne strony), a także zachęcenie do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

6. Efekty uczenia się:

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • - opisuje czynniki wpływające na wybór i rozwój ścieżki kariery zawodowej;
 • - tworzy plan rozwoju własnej aktywności zawodowej;
 • - identyfikuje i opisuje swoje mocne i słabe strony jako pracownika z wykorzystaniem poznanych narzędzi diagnostycznych;
 • - określa sposoby rozwoju własnych predyspozycji zawodowych;
 • - dopasowuje określone cechy osobowości do wybranych typów stanowisk;
 • - opisuje współczesne trendy na rynku pracy;
 • - charakteryzuje współczesne oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników, w szczególności w zakresie posiadania określonych kompetencji „miękkich”;
 • - przewiduje skutki błędnych wyborów zawodowych.

7. Treści kształcenia:

 • 1. Potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego w branży turystycznej. (wykład)
 • 2. Identyfikowanie predyspozycji zawodowych – 2 h (warsztaty)
 • 3. Jak dobrze pokierować własnym rozwojem zawodowym? Praktyczne wskazówki. (wykład)
 • 4. Współczesne trendy rynku pracy w branży turystycznej. (wykład)
 • 5. Jak „dostać się” na rynek pracy? – 2 h (warsztaty)
 • 6. Rozwój, zdobywanie doświadczeń, a wpływ na zdobycie dobrej pracy. (wykład)

8. Określenie metod kształcenia:

Zagadnienia o charakterze teoretycznym prowadzone są w formie wykładowej:

 • - wykład informacyjny,
 • - wykład problemowy,
 • - wykład konwersatoryjny oraz z użyciem narzędzi multimedialnych.

Zagadnienia praktyczne realizowane są w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wykonują, grupowo lub indywidualnie oraz pod kierownictwem prowadzącego, zadania praktyczne, przeprowadza się studium przypadków oraz dyskusję.

9. Metody weryfikacji założonych efektów uczenia się:

Poziom osiągnięcia założonych efektów uczenia się weryfikuje się poprzez przeprowadzenie testu wejścia i wyjścia.

10. Środki dydaktyczne:

tablica, flipchart, zestaw do prezentacji multimedialnej, kwestionariusze, plansze dydaktyczne.

11. Osoba prowadząca kształcenie: dr Marek Nocoń.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE, doktor nauk społecznych, doradca zawodowy. Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń doskonalących dla pracowników Grupy oraz brał udział w pracach zespołu Centrali przygotowującego i wdrażającego platformę elektronicznych kanałów dostępu do oferty Banku. Obszary zainteresowań zawodowych: praca socjalna oraz analiza rynku pracy. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, doradca zawodowy, trener w zakresie obsługi klienta, technik sprzedaży i coachingu, organizator warsztatów szkoleniowych. Członek zespołów projektowych i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in.: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE”, ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”; współtwórca kampanii promocyjnych i reklamowych Uczelni.

12. Dodatkowe informacje:

Szkolenie bezpłatne dla studentów WSTiE.

SZKOLENIA I CERTYFIKATY 2020/2021

 

 OBSZAR INFORMATYKI

 

Kursy i szkolenia:

 • Oracle - więcej
 • SQL - język dostępu do bazy danych MS SQL Server - więcej
 • Projektowanie infrastruktury MS SQL Server - więcej
 • Hurtownie baz danych - więcej

 

 

 OBSZAR TURYSTYKI

 

Kursy i szkolenia:

 • Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce - więcej
 • Pilot wycieczek - więcej
 • E-marketing w turystyce - więcej
 • Kurs rezydenta - więcej
 • Kurs kwalifikacyjny SPA & Wellness - więcej
 • Kurs organizatora imprez sportowych - więcej
 • Animator czasu wolnego - więcej
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego - więcej
 • Wychowawca kolonii i obozów młodzieżowych - więcej
 • Instruktor fitness - więcej
 • Kierownik wycieczek szkolnych - więcej
 • Instruktor kajakarstwa - więcej

 

 

 OBSZAR HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY

 

Kursy i szkolenia:

 

 

 OBSZAR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

 

Kursy i szkolenia:

Dodatkowo studenci mogą skorzystać z szerokiej gamy kursów i szkoleń realizowanych bezpłatnie przez Akademickie Biuro Karier m.in.:

 • Jak sobie radzić z trudnymi klientami
 • Autoprezentacja bez stresu
 • Organizacja imprez plenerowych
 • Organizacja stoisk wystawowych
 • Mój zawód – moja przyszłość – odkrywanie własnego potencjału i budowanie ścieżki kariery
 • Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu
 • Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • ABC sztuki prezentacji.

Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje językowe na dodatkowych kursach językowych (języka hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i innych), warsztatach językowych m.in. ”Język angielski jako język biznesu” oraz w kursie przygotowawczym do egzaminu FCE.