Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

zoNieustanne zmiany dograficzne, probly wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne oraz wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przed zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. 

Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

 

CEL STUDIÓW

 

Cel kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć potencjalni i aktualni kierownicy instytucji pomocy społecznej, zainteresowani efektywnym sprawowani funkcji kierowniczej. Program skupia się w szczególności na zarządzaniu zasobami ludzkimi, podejmowaniu skutecznych decyzji oraz realizowaniu zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieni możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, do osób zarządzających lub zamierzających realizować funkcje zarządcze w systie pomocy społecznej, w tym także w prywatnych placówkach medycznych i samorządach. Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieni poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami systu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji. Słuchaczami studiów mogą być:

 • -kadra kierownicza domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy       dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
 • -osoby sprawujące nadzór nad ww. instytucjami,
 • -osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • pracownicy samorządów terytorialnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • pracownicy pozarządowych form wspomagania, takich jak stowarzyszenia i fundacje,
 • pracownicy socjalni.
 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowują do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • -pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia,
 • -pracownik lub kierownik zespołu realizujący programy ochrony zdrowia,
 • -pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej,
 • -pracownik działu profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej oraz w placówkach pomocy społecznej,
 • -pracownik administracji państwowej, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej,
 • -pracownik instytucji ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 1081).

Ramowy program studiów obejmuje:

 • - zagadnienia z dziedziny prawa: prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna;
 • - zagadnienia związane z zarządzani i funkcjonowani instytucji pomocy społecznej: ochrona danych osobowych, syst jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR;
 • - zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarządzania innowacją i kierowania zespoł;
 • - współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym;
 • - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tatyczne: 
 • - kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czas i rozwiązywania problów,
 • - zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • - zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieni podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • - kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • - zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • - system zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • - kontrola zarządcza,
 • - zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 • - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • - stres i wypalenie zawodowe,
 • - kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej,

Czas trwania: 265 godzin, 2 semestry

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictw sieci Internet). Słuchaczpodczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akadickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji.

 

Warsztaty (1 x sestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy.

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tatyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systie sestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu sestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys
6) potwierdzenie opłaty wpisowej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 
•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej
•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów
•   wniesienie wymaganej opłaty za studia
 

Studia w systie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.

Psychodietetyka

PSYCHODIETETYKA – DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE

  

appetite 1239056 1920Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone e-learningowo, uzupełnione o inspirujące warsztaty psychodietetyczne NOWOŚĆ!

 

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań odżywiania, kształtowania nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych oraz psychologicznych i społecznych przyczyn powstawania chorób związanych z niewłaściwym odżywaniem. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływem żywienia na wzmocnienie, zachowanie zdrowia i proces zdrowienia, a także z metodami terapii zaburzeń odżywiania. Zdobędą umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z osobami z zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienia od jedzenia) oraz efektywnego motywowania do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.

 

ADRESACI

 

Studia podyplomowe  Psychodietetyka  skierowane są do osób, dla których pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i dietetyki są niezbędne w realizacji ich pracy zawodowej, w szczególności w integralnym i profesjonalnym wspieraniu pacjenta. Należą do nich: dietetycy, technolodzy żywności, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów łączy wiedzę z wybranych obszarów psychologii i dietetyki; obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

1.Żywienie człowieka
2. Podstawy dietetyki
3. Fizjologia żywienia
4. Psychologia żywienia 
5. Zaburzenia odżywiania
6. Otyłość jako choroba cywilizacyjna 
7. Psychologia motywacji 
8. Emocje a odżywianie
9. Elementy dietoterapii
10. Psychodietetyka w onkologii
11. Zdrowie psychiczne a odżywianie
12. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
13. Metody terapii osób z zaburzeniami odżywiania
     

14. Komunikacja z pacjentem/klientem, metody wspierające i motywujące        

15. Coaching zdrowia z elementami diet coachingu     

16. Poradnictwo dietetyczne      

17. Aktywność fizyczna w psychodietetyce      

18. Rodzina a kształtowanie nawyków żywieniowych      

19. Warsztaty psychodietetyczne

 

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa. 

 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.). 

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne, zdobyte podczas inspirujących warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychodietetyków. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

 

Warsztaty (1 x semestr)

 

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy akademiccy, praktykujący psychodietetycy,doświadczeni trenerzy, coachowie.

 

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.

Kursy online opisy

KURSY ONLINE 

 
LearningApps- tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Kurs pozwoli na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz pokaże możliwości platformy Learningapps.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 95 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google drive

Zapraszamy wszystkich pragnących poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji oraz dowiedzieć się jak efektywnie pracować grupowo on.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 95 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnych za pomocą technik – guided writing

Jeżeli jesteś  nauczycielem języka angielskiego lub innego języka obcego i czujesz, że uczniowie nie chcą się uczyć a Tobie brakuje  inspiracji i pomysłów jak ciekawie prowadzić zajęcia  to ten kurs jest na pewno dla Ciebie.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 120 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Metodyka nauczania języka angielskiego – rodzaje metod i technik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć i ugruntować wiedzę na temat metod używanych na lekcjach języków obcych. W ramach kursu zdobędziecie Państwo wiele ciekawych informacji jak ciekawie prowadzić zajęcia i motywować uczniów do pracy.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5- 8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Jak tworzyć konspekty – scenariusze lekcji języka angielskiego

W ramach kursu dowiecie się Państwo jak prawidłowo planować i tworzyć konspekty lekcji języków obcych oraz zapoznacie się z przykładowymi scenariuszami zajęć.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Metodyka nauczania w klasach integracyjnych

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, którzy pracują w klasach integracyjnych, aby wspólnie usystematyzować wiedzę na temat metod nauczania. Powiemy, jak współpracować z innymi nauczycielami  i rodzicami, aby optymalnie wspierać w edukacji uczniów z niepełno- sprawnościami.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 240 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

Ciągle powtarzamy, że szkoła nie powinna przygotowywać wyłącznie  do rozwiązywania testów, ale uczyć tego, co w dzisiejszym świecie najważniejsze, czyli innowacyjności i kreatywności. Zapraszamy na kurs, w którym porozmawiamy o podstawach uwarunkowań twórczych, wspieraniu rozwoju kreatywności i twórczego myślenia.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Podstawy terapii uzależnień
Zapraszamy osoby pracujące w sektorze społecznym (psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele) na kurs, w ramach którego przybliżymy specyfikę pracy terapeuty w obszarze uzależnień oraz pokażemy różne ich  aspekty.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Techniki motywacji w świadomym kształtowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej

„Zrób coś wreszcie z sobą, wstań zza biurka, zacznij ćwiczyć!” – ile razy powtarzaliśmy to sobie albo słyszeliśmy od bliskich. Może zatem najwyższa pora, żeby podejść do tego zagadnienia profesjonalnie i metodycznie. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się motywacji i pracy nad sobą w tym obszarze. W szczególności zapraszamy nauczycieli, trenerów oraz rodziców i wychowawców.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Podstawy diagnozy zaburzeń osobowości
 

Zaburzenia osobowości są w dzisiejszych czasach coraz częściej przyczyną problemów w codziennym życiu. Zapraszamy pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców a także psychologów, pedagogów i socjologów oraz inne osoby (w tym w szczególności rodziców) do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychopatologii zaburzeń osobowości stanowiących wprowadzenie w zagadnienia psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Psychologia zachowań konsumenckich

Żyjemy w czasach, w których „wszyscy jesteśmy sprzedawcami”. Jedni sprzedają towary, inni usługi, jeszcze inni – dobra niematerialne: emocje, doznania czy idee. Warto zatem wiedzieć, jak zachowują się konsumenci, patrząc na ten problem zarówno od strony psychologicznej, jak i socjologicznej.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Psychologia reklamy

We współczesnym świecie zewsząd bombardują nas reklamy. Jak sobie z tym radzić, wiedząc jaki wpływ mają  one  na nasze decyzje zakupowe? Co zrobić, żeby reklama  oddziaływała na odbiorcę zarówno skutecznie jak i etycznie? Psychologia reklamy – to szerokie kompendium wiedzy na ten temat.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Kursy online

KURSY ONLINE 

office 594132 1920Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dołącz do uczestników kursów on!

Obserwujemy na bieżąco zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje i zawody, analizujemy potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia. Zapraszamy wysokiej klasy specjalistów, którzy na bazie pozyskanych informacji kreują innowacyjne i poszukiwane specjalności oraz tworzą nowoczesne programy szkoleń, bazujące głównie na tak ważnej wiedzy praktycznej.

 

LearningApps- tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Kurs pozwoli na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz pokaże możliwości platformy Learningapps. - więcej


Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google drive

Zapraszamy wszystkich pragnących poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji oraz dowiedzieć się jak efektywnie pracować grupowo on. - więcej


Rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnych za pomocą technik – guided writing

Jeżeli jesteś nauczycielem języka angielskiego lub innego języka obcego i czujesz, że uczniowie nie chcą się uczyć a Tobie brakuje inspiracji i pomysłów jak ciekawie prowadzić zajęcia to ten … - więcej


Metodyka nauczania języka angielskiego – rodzaje metod i technik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć i ugruntować wiedzę na temat metod używanych na lekcjach języków obcych. W ramach kursu zdobędziecie Państwo wiele ciekawych informacji jak ciekawie … - więcej


Jak tworzyć konspekty – scenariusze lekcji języka angielskiego

W ramach kursu dowiecie się Państwo jak prawidłowo planować i tworzyć konspekty lekcji języków obcych oraz zapoznacie się z przykładowymi scenariuszami zajęć. Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin … - więcej


Metodyka nauczania w klasach integracyjnych

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, którzy pracują w klasach integracyjnych, aby wspólnie usystematyzować wiedzę na temat metod nauczania. Powiemy, jak współpracować z innymi nauczycielami  i rodzicami, aby optymalnie … - więcej


Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

Ciągle powtarzamy, że szkoła nie powinna przygotowywać wyłącznie  do rozwiązywania testów, ale uczyć tego, co w dzisiejszym świecie najważniejsze, czyli innowacyjności i kreatywności. Zapraszamy na kurs, w którym … - więcej


Podstawy terapii uzależnień

Zapraszamy osoby pracujące w sektorze społecznym (psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele) na kurs, w ramach którego przybliżymy specyfikę pracy terapeuty w obszarze uzależnień oraz pokażemy różne ich  aspekty. - więcej


Techniki motywacji w świadomym kształtowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej

„Zrób coś wreszcie z sobą, wstań zza biurka, zacznij ćwiczyć!” – ile razy powtarzaliśmy to sobie albo słyszeliśmy od bliskich. Może zatem najwyższa pora, żeby podejść do tego zagadnienia profesjonalnie i metodycznie. Kurs jest przeznaczony … - więcej


Podstawy diagnozy zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są w dzisiejszych czasach coraz częściej przyczyną problemów w codziennym życiu. Zapraszamy pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców a także psychologów, pedagogów i socjologów oraz inne osoby … - więcej


Psychologia zachowań konsumenckich

Żyjemy w czasach, w których „wszyscy jesteśmy sprzedawcami”. Jedni sprzedają towary, inni usługi, jeszcze inni – dobra niematerialne: emocje, doznania czy idee. Warto zatem wiedzieć, jak zachowują się konsumenci, patrząc na … - więcej


Psychologia reklamy

We współczesnym świecie zewsząd bombardują nas reklamy. Jak sobie z tym radzić, wiedząc jaki wpływ mają  one  na nasze decyzje zakupowe? Co zrobić, żeby reklama  oddziaływała na … - więcej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 

Fotolia 177373369 XSStudia podyplomowe 3 semestralne – prowadzone e-learningowo - NOWOŚĆ !

 

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju dzieci, młodzieży jak też i osób dorosłych. Nieustanie toczący się spór o istotę wychowania stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, słuchacze naszego kierunku będą mieli możliwość twórczego poszukiwania własnej drogi.

 

CEL STUDIÓW

 

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo–opiekuńczej, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przygotowują wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Pozyskana wiedza pozwoli przeprowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mające przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego i akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej czy zawodowej. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym.

 

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

ADRESACI

 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu pedagoga w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

UZYSKIWANE KWALIFIKACJE

 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 1. najbardziej istotnych problemów pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej;
 2. wybranych zagadnień prawa rodzinnego;
 3. specyfiki przebiegu procesu wychowawczego w małych grupach;
 4. rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży;
 5. właściwego doboru metod socjoterapii;
 6. projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych;
 7. diagnozowania podstawowych środowisk wychowawczych;
 8. planowania i organizowania zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i socjoterapeutycznym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych itp.

PROGRAM STUDIÓW

 Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 1. Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rozwojowej.
 3. Podstawy socjologii wychowania.
 4. Pedagogika społeczna.
 5. Teoretyczne podstawy socjoterapii.
 6. Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i dla nieletnich.
 7. Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
 8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
 10. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 11. Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.
 12. Mediacja i negocjacja w pracy pedagoga.
 13. Metodyka wspomagania rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 14. Interwencja kryzysowa - podstawowe założenia.
 15. Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 16. Metodyka pracy z rodziną.
 17. Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień.
 18. Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.
 19. Wybrane metody terapii zajęciowej.
 20. Warsztaty udzielenia pomocy przedmedycznej.
 21. Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce.
 22. Doradztwo osobiste i zawodowe.
 23. Podstawowe założenia metodyki pracy pedagoga ulicznego.
 24. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach opiekuńczego-wychowawczych i edukacyjnych.
 25. Projekt badawczy w pracy pedagoga.
 

Czas trwania: 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot, (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.)

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, qizy wiedzy
i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Będą odbywały się w Warszawie, Krakowie lub Suchej Beskidzkiej, w zależności od tego skąd będzie dojeżdżała największa ilość słuchaczy.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Wysokość opłaty: 3900 zł (za 3 semestry), 150 zł opłata wpisowa.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.