Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Resocjalizacja i socjoterapia – studia kwalifikacyjne

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA – STUDIA KWALIFIKACYJNE

 

Czas trwania – 3 semestry

 
Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych.
 
Absolwenci nabędą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i innych placówkach o charakterze resocjalizującym oraz do  prowadzenia zajęć socjoterapeutycznyc
 
Podczas studiów, obejmujących  również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną oraz  umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki resocjalizacyjnej, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną, metodyki pracy resocjalizacyjnej, jak również  kompetencje terapeutyczne, diagnostyczne oraz wychowawcze, przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie bądź zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
 
Adresaci:
 
Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego)*
 
Program studiów został przygotowany zgodnie z:
 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575);

- Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2017r., poz. 1591);

- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. 2017r., poz. 1578).

* Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN  z  dnia 1 sierpnia 2017 r.  Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej,  nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapia dziecka ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ORAZ TERAPIA DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU.

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne *.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, pedagoga specjalnego w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Uzyskane kwalifikacje dadzą także możliwość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012r., poz. 131);

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.2017r., poz. 1575);

- Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017r., poz. 1591);

- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017r., poz. 1578).

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk, 3 semestry.

Termin składania dokumentów: do  10 grudnia 2017r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Koszt: 1350 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 

Wymagane dokumenty

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej, suplement
3) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
4) dwie fotografie o wymiarach 37 x 52mm
5) kserokopia dowodu osobistego
6) życiorys
7) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 

Program studiów:

Podstawowe problemy  pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej.
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagogika.
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym.
Podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej.
Poradnictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu.
Diagnostyka psychopedagogiczna.
Współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Zaburzenia agresywne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rewalidacja indywidualna.
Dydaktyka specjalna.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.
Metodyka nauczania i wychowania  dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera.
Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia ) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autyzmem i zespołem Aspergera.
Alternatywne metody  komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym i dzieckiem z autyzmem.
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.
 

Część  zajęć  jest realizowana w systemie e-learningowym.

* Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Informatyka w WSTiE - idealne studia także dla kobiet

INFORMATYKA W WSTIE – IDEALNE STUDIA TAKŻE DLA KOBIET

 

absolwent7Wydawało Wam się, że informatyka to domena mężczyzn? Jeśli tak, przeczytajcie opinię naszej absolwentki! Natalia nie tylko świetnie radziła sobie z egzaminami, ale także zdobyła pracę już w trakcie studiów!

 

Cześć,

 

Nazywam się Natalia Kot i w tym roku zostałam absolwentką WSTiE na kierunku Informatyka. Jestem grafikiem komputerowym z zamiłowania, a inżynierem oprogramowania dzięki studiom. Już w trakcie studiów zostałam zatrudniona na stanowisku grafika, gdzie zajmowałam się graficznym wizerunkiem firmy łącznie z promocją w sieci oraz na rynku. Praca inżynierska pomogła mi połączyć zainteresowania i wykształcenie oraz wyznaczyć cel, do którego od zawsze pragnęłam dążyć. Specjalistyczny kierunek pozwolił mi także na poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin informatyki; od podstaw programowania, do baz danych, sieci czy grafiki 3D.

 

Po ukończeniu studiów otrzymałam zatrudnienie w lokalnej, świetnie prosperującej firmie Fideltronik, gdzie na co dzień wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Pomimo że Informatyka czy Inżynieria oprogramowania to typowo „męskie” kierunki i zdecydowaną większością naszej grupy byli panowie, nie przeszkodziło to w żaden sposób, byśmy razem z dwoma koleżankami dotrzymywały im kroku. Ich wiedza i bezinteresowna pomoc koleżeńska okazały się bardzo motywujące i rozwijające. To samo mogę powiedzieć o kadrze profesorów oraz wykładowców, których wiedza i wsparcie doprowadziły każdego z nas do upragnionego celu – ukończenia studiów z tytułem inżyniera.

 

WSTiE pomogła mi rozwinąć skrzydła, uwierzyć w swoje możliwości i odważnie podejmować nowe wyzwania.

Informatyka w WSTiE - idealne studia także dla kobiet

INFORMATYKA W WSTIE – IDEALNE STUDIA TAKŻE DLA KOBIET

Wydawało Wam się, że informatyka to domena mężczyzn? Jeśli tak, przeczytajcie opinię naszej absolwentki! Natalia nie tylko świetnie radziła sobie z egzaminami, ale także zdobyła pracę już w trakcie studiów!

Cześć,

Nazywam się Natalia Kot i w tym roku zostałam absolwentką WSTiE na kierunku Informatyka. Jestem grafikiem komputerowym z zamiłowania, a inżynierem oprogramowania dzięki studiom. Już w trakcie studiów zostałam zatrudniona na stanowisku grafika, gdzie zajmowałam się graficznym wizerunkiem firmy łącznie z promocją w sieci oraz na rynku. Praca inżynierska pomogła mi połączyć zainteresowania i wykształcenie oraz wyznaczyć cel, do którego od zawsze pragnęłam dążyć. Specjalistyczny kierunek pozwolił mi także na poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin informatyki; od podstaw programowania, do baz danych, sieci czy grafiki 3D.

Po ukończeniu studiów otrzymałam zatrudnienie w lokalnej, świetnie prosperującej firmie Fideltronik, gdzie na co dzień wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności.

Pomimo że Informatyka czy Inżynieria oprogramowania to typowo „męskie” kierunki i zdecydowaną większością naszej grupy byli panowie, nie przeszkodziło to w żaden sposób, byśmy razem z dwoma koleżankami dotrzymywały im kroku. Ich wiedza i bezinteresowna pomoc koleżeńska okazały się bardzo motywujące i rozwijające. To samo mogę powiedzieć o kadrze profesorów oraz wykładowców, których wiedza i wsparcie doprowadziły każdego z nas do upragnionego celu – ukończenia studiów z tytułem inżyniera.

WSTiE pomogła mi rozwinąć skrzydła, uwierzyć w swoje możliwości i odważnie podejmować nowe wyzwania.

Wyspy Kanaryjskie 2017 - sprawozdanie z praktyk

WYSPY KANARYJSKIE

pasek1

Hotel Taurito Princess, w którym odbywam praktyki, znajduje się tuż przy plaży. Jest to obiekt nowoczesny, bardzo dobrze zorganizowany. Goście mają do dyspozycji duży basen oraz mniejszy – dla dzieci. Obecny przy basenach bar jest nie tylko miejscem, w którym serwuje się zimne napoje; animatorzy ogłaszają tu także atrakcje na najbliższy czas. Podczas wieczornych animacji wszyscy zainteresowani gromadzą się w Salon Princess, gdzie codziennie jest mini disco i inne show.

Na pobliskim wzgórzu położony jest hotel Mogan Princess – miejsce mojego zakwaterowana. Pokoje są dwuosobowe, wyposażone w łazienkę, telewizor i klimatyzację. Widok z okna jest bardzo piękny – możemy podziwiać ocean oraz Taurito Princess i jego otoczenie. Każdy pokój ma także niewielki taras. Codzienni mamy zapewnione 3 posiłki. Załoga jest bardzo miła, a z każdym problemem możemy zgłaszać się na recepcję, gdzie udzielana jest pomoc i potrzebne informacje.

Moja praca w hotelu Taurito Princess podzielona jest na dwie części. Pierwsza część rozpoczyna się przed południem, a do moich obowiązków należy opieka i zabawa z dziećmi w mini clubie, który wyposażony jest w małe boisko do footballu, plac zabaw oraz basen z kulkami. Atrakcją dla dzieci jest także wspólne rysowanie, zabawa klockami oraz malowanie twarzy specjalnymi farbami. W tym miejscu odbywają się także przygotowania do cotygodniowego kids show. Robimy wtedy kostiumy i inne dekoracje potrzebne do przedstawienia. Razem z innymi członkami teamu prowadzę także aktywności na zewnątrz m.in. aquaareobik, grę w rzutki, strzelanie z wiatrówki, grę w karty, grę w ping-ponga oraz fitness. Wieczorna część pracy rozpoczyna się o 20:00 i trwa do północy. Często przebywam wtedy w tzw. dj’ce, gdzie uczę się, jak obsługiwać konsolę do świateł i muzyki. W obecnym tam również mini clubie bawię się z dziećmi, czasami tańczę też z nimi i resztą  teamów na scenie oraz witam gości przybywających na show. W Taurito pracują animatorzy z Francji i Niemiec, a turyści przeważnie są Niemcami, Francuzami, Anglikami oraz Hiszpanami. Niekiedy pojawiają się także Polacy.

W każdym tygodniu mamy dwa dni wolnego. Najczęściej idę wtedy na plażę lub poznaję wyspę. Zwiedziłam już Puerto de Mogan, Puerto Rico oraz Playa Del Ingles. To bardzo piękne miasta, w których jest mnóstwo sklepów, restauracji oraz stoisk z pamiątkami. W Puerto de Mogan znajduje się port, a w nim mnóstwo statków, które przybywają z różnych stron i naprawdę robią wrażenie. Charakterystyczne dla tych miast białe budynki oraz ulice obsadzone zielonymi palmami kontrastują z błękitem nieba i oceanu. Potwierdzają, że znajduję się w  miejscu pełnym uroku, gdzie można przeżyć naprawdę niezapomnianą przygodę.

Ewelina