Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

WŁADZE UCZELNI

Stałe podnoszenie jakości usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne, skuteczne i świadome zarządzanie możliwe jest w głównej mierze w oparciu o bogate doświadczenie władz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Nadrzędnym zadaniem władz uczelni jest nadzór nad doskonaleniem rozwiązań mających wpływ na kształtowanie postaw edukacyjno-zawodowych i etycznych społeczności akademickiej.  Jest to możliwe dzięki dostosowaniu systemu zarządzania uczelnią do zmieniającego się rynku usług szkolnictwa wyższego oraz aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

prof. Janusz Sondel, rektor WSTiE
REKTOR WSTiE - prof. dr hab. Janusz Sondel
Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa oraz prorektora UJ ds. ogólnych.
Jego praca doktorska Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim uzyskała srebrny medal na międzynarodowym konkursie prac doktorskich Centro di Studi Romanistici w Neapolu. Za rozprawę habilitacyjną Precarium w prawie rzymskim uzyskał nagrodę III st. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Laureat nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, członek Komisji Prawniczej oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odznaczony Nagrodą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz wyróżnieniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński”, członek honorowy Towarzystwa Słuchaczów Prawa UJ.
Promotor wielu prac doktorskich, recenzent kilkunastu przewodów habilitacyjnych, członek komitetu redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Pośród bogatego dorobku naukowego szczególne miejsce zajmują prace monograficzne, m. in. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki oraz Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor licznych artykułów z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce, m. in.: Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989); autor wielu recenzji oraz prac popularno-naukowych. Dorobek prof. Janusza Sondla obejmuje również publikacje poświęcone nauce prawa rzymskiego w świecie współczesnym oraz dziełom dawnych prawników – część prac powstała w wyniku współpracy z naukowcami z Instytutów Prawa Rzymskiego w Getyndze, Kolonii i Rzymie.
 
 
KANCLERZ WSTiE - Maria Grzechynka    
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wyróżniona Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki", prestiżowym tytułem „Osobowość Ziem Górskich", honorowym tytułem „ Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”, statuetką „Pąsowej Róży" za zaangażowanie na rzecz miasta Sucha Beskidzka oraz honorowym tytułem "Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego".
Pomysłodawca i inicjator projektu na rzecz rozwoju Podbabiogórza ,,Łączy nas Babia Góra”, członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”; dyrektor Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie oraz Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej, v-ce prezes międzynarodowego stowarzyszenia APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów.
Koordynator projektów europejskich o zasięgu ponadregionalnym: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”, „Zastosowanie narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP", ,,Centrum innowacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla innowacyjnej gospodarki”, „Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą”. 
 
 
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. NADZORU I FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI: dr Krzysztof Borkowski 
Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz projektowania produktu turystycznego.
Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego oraz pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, członek zarządu i ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w Małopolsce, kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w Krakowie oraz kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w obszarze transgranicznym na pograniczu Polska-Słowacja na terenie Małopolski.
Problematyka badawcza: model wypoczynku Polaków, odpowiedzialność branży turystycznej, projektowanie produktu turystycznego, psychologiczne aspekty podróży, badanie opinii turystów na temat organizatorów podróży, miejsc recepcji ruchu turystycznego i kadry bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.
Autor i współautor licznych publikacji oraz uczestnik wielu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz rekreacji ruchowej.
 
 
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. NADZORU I FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH: dr Marek Łabaj, prof. nadzw. WSTiE
Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent i wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalista w zakresie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, zrównoważonego rozwoju w turystyce, standardów jakości oraz etykiety menedżera.
Współautor, ekspert lub kierownik zespołu oraz redaktor opracowań kilkunastu prac wdrożeniowych dla gmin, miast i regionów – strategii zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju turystyki, opracowań w zakresie ochrony krajobrazu i środowiska, turystyki ekologicznej, badania preferencji i oczekiwań turystów, natężenia ruchu turystycznego oraz analizy dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Kierownik zespołu przygotowującego Strategię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013 oraz współautor opracowania Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008 – 2013.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i referatów, współautor podręczników, skryptów i monografii oraz programów kształcenia dla wyższych uczelni; autor wielu prac projektowych, ekspertyz i opracowań naukowych.
Autor kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, rekreacji fizycznej i ekorozwoju.    
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI: dr Bartłomiej Walas
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Instytutu Studiów Wyższych nad Turystyką na Sorbonie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego.
Pracę naukowo-dydaktyczną łączył z praktyką gospodarki turystycznej na kierowniczych stanowiskach w Oddziale Instytutu Turystyki oraz Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Polską Organizacją Turystyczną, piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię i promocję na rynkach zagranicznych.
Prowadzi liczne wykłady monograficzne i szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego. Jest autorem koncepcji Strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Autor lub współautor wielu książek, w tym w zakresie promocji turystycznej, autor ponad 50 artykułów naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej.
Członek zespołu ds. badań naukowych przy Ministrze Sportu i Turystyki. Wyróżniony odznaczeniami: Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki", odznaką honorową „Za zasługi dla Polskiej Izby Turystyki”, odznaką Prezydenta Krakowa „Honoris Gratia”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (Polska) oraz Złotym Medalem Turystyki (Francja).
   
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH: dr Marek Nocoń  
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE, doktor nauk społecznych. 
Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń doskonalących dla pracowników Grupy oraz brał udział w pracach zespołu Centrali przygotowującego i wdrażającego platformę elektronicznych kanałów dostępu do oferty Banku.
Obszary zainteresowań zawodowych: praca socjalna oraz analiza rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem badania losów absolwentów szkół wyższych. 
Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, trener w zakresie obsługi klienta, technik sprzedaży i coachingu, organizator warsztatów szkoleniowych. 
Członek zespołów projektowych i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in.: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE”, ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”; współtwórca kampanii promocyjnych i reklamowych Uczelni. 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI:  Marcin Kubasiak
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Politechniki Gliwickiej, specjalista z zakresu zaawansowanych technologii IT i systemów informatycznych, webmaster, przewodniczący Rady Programowej ds. E-learningu WSTiE. Stały współpracownik i wykładowca Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej.