Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

zoNieustanne zmiany dograficzne, probly wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne oraz wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przed zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. 

Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

 

CEL STUDIÓW

 

Cel kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć potencjalni i aktualni kierownicy instytucji pomocy społecznej, zainteresowani efektywnym sprawowani funkcji kierowniczej. Program skupia się w szczególności na zarządzaniu zasobami ludzkimi, podejmowaniu skutecznych decyzji oraz realizowaniu zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieni możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, do osób zarządzających lub zamierzających realizować funkcje zarządcze w systie pomocy społecznej, w tym także w prywatnych placówkach medycznych i samorządach. Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieni poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami systu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji. Słuchaczami studiów mogą być:

 • -kadra kierownicza domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy       dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
 • -osoby sprawujące nadzór nad ww. instytucjami,
 • -osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • pracownicy samorządów terytorialnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • pracownicy pozarządowych form wspomagania, takich jak stowarzyszenia i fundacje,
 • pracownicy socjalni.
 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowują do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • -pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia,
 • -pracownik lub kierownik zespołu realizujący programy ochrony zdrowia,
 • -pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej,
 • -pracownik działu profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej oraz w placówkach pomocy społecznej,
 • -pracownik administracji państwowej, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej,
 • -pracownik instytucji ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 1081).

Ramowy program studiów obejmuje:

 • - zagadnienia z dziedziny prawa: prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna;
 • - zagadnienia związane z zarządzani i funkcjonowani instytucji pomocy społecznej: ochrona danych osobowych, syst jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR;
 • - zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarządzania innowacją i kierowania zespoł;
 • - współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym;
 • - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tatyczne: 
 • - kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czas i rozwiązywania problów,
 • - zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • - zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieni podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • - kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • - zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • - system zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • - kontrola zarządcza,
 • - zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 • - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • - stres i wypalenie zawodowe,
 • - kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej,

Czas trwania: 265 godzin, 2 semestry

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictw sieci Internet). Słuchaczpodczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akadickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji.

 

Warsztaty (1 x sestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy.

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tatyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systie sestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu sestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys
6) potwierdzenie opłaty wpisowej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 
•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej
•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów
•   wniesienie wymaganej opłaty za studia
 

Studia w systie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.

PSYCHODIETETYKA – DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE

  

appetite 1239056 1920Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone e-learningowo, uzupełnione o inspirujące warsztaty psychodietetyczne NOWOŚĆ!

 

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań odżywiania, kształtowania nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych oraz psychologicznych i społecznych przyczyn powstawania chorób związanych z niewłaściwym odżywaniem. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływem żywienia na wzmocnienie, zachowanie zdrowia i proces zdrowienia, a także z metodami terapii zaburzeń odżywiania. Zdobędą umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z osobami z zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienia od jedzenia) oraz efektywnego motywowania do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.

 

ADRESACI

 

Studia podyplomowe  Psychodietetyka  skierowane są do osób, dla których pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i dietetyki są niezbędne w realizacji ich pracy zawodowej, w szczególności w integralnym i profesjonalnym wspieraniu pacjenta. Należą do nich: dietetycy, technolodzy żywności, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów łączy wiedzę z wybranych obszarów psychologii i dietetyki; obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

1.Żywienie człowieka
2. Podstawy dietetyki
3. Fizjologia żywienia
4. Psychologia żywienia 
5. Zaburzenia odżywiania
6. Otyłość jako choroba cywilizacyjna 
7. Psychologia motywacji 
8. Emocje a odżywianie
9. Elementy dietoterapii
10. Psychodietetyka w onkologii
11. Zdrowie psychiczne a odżywianie
12. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
13. Metody terapii osób z zaburzeniami odżywiania
     

14. Komunikacja z pacjentem/klientem, metody wspierające i motywujące        

15. Coaching zdrowia z elementami diet coachingu     

16. Poradnictwo dietetyczne      

17. Aktywność fizyczna w psychodietetyce      

18. Rodzina a kształtowanie nawyków żywieniowych      

19. Warsztaty psychodietetyczne

 

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa. 

 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.). 

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne, zdobyte podczas inspirujących warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychodietetyków. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

 

Warsztaty (1 x semestr)

 

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy akademiccy, praktykujący psychodietetycy,doświadczeni trenerzy, coachowie.

 

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.

KURSY ONLINE 

 
LearningApps- tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Kurs pozwoli na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz pokaże możliwości platformy Learningapps.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 95 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google drive

Zapraszamy wszystkich pragnących poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji oraz dowiedzieć się jak efektywnie pracować grupowo on.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 95 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnych za pomocą technik – guided writing

Jeżeli jesteś  nauczycielem języka angielskiego lub innego języka obcego i czujesz, że uczniowie nie chcą się uczyć a Tobie brakuje  inspiracji i pomysłów jak ciekawie prowadzić zajęcia  to ten kurs jest na pewno dla Ciebie.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 120 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!
 

Metodyka nauczania języka angielskiego – rodzaje metod i technik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć i ugruntować wiedzę na temat metod używanych na lekcjach języków obcych. W ramach kursu zdobędziecie Państwo wiele ciekawych informacji jak ciekawie prowadzić zajęcia i motywować uczniów do pracy.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5- 8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Jak tworzyć konspekty – scenariusze lekcji języka angielskiego

W ramach kursu dowiecie się Państwo jak prawidłowo planować i tworzyć konspekty lekcji języków obcych oraz zapoznacie się z przykładowymi scenariuszami zajęć.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Metodyka nauczania w klasach integracyjnych

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, którzy pracują w klasach integracyjnych, aby wspólnie usystematyzować wiedzę na temat metod nauczania. Powiemy, jak współpracować z innymi nauczycielami  i rodzicami, aby optymalnie wspierać w edukacji uczniów z niepełno- sprawnościami.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 3-5 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 240 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

Ciągle powtarzamy, że szkoła nie powinna przygotowywać wyłącznie  do rozwiązywania testów, ale uczyć tego, co w dzisiejszym świecie najważniejsze, czyli innowacyjności i kreatywności. Zapraszamy na kurs, w którym porozmawiamy o podstawach uwarunkowań twórczych, wspieraniu rozwoju kreatywności i twórczego myślenia.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Podstawy terapii uzależnień
Zapraszamy osoby pracujące w sektorze społecznym (psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele) na kurs, w ramach którego przybliżymy specyfikę pracy terapeuty w obszarze uzależnień oraz pokażemy różne ich  aspekty.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Techniki motywacji w świadomym kształtowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej

„Zrób coś wreszcie z sobą, wstań zza biurka, zacznij ćwiczyć!” – ile razy powtarzaliśmy to sobie albo słyszeliśmy od bliskich. Może zatem najwyższa pora, żeby podejść do tego zagadnienia profesjonalnie i metodycznie. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się motywacji i pracy nad sobą w tym obszarze. W szczególności zapraszamy nauczycieli, trenerów oraz rodziców i wychowawców.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Podstawy diagnozy zaburzeń osobowości
 

Zaburzenia osobowości są w dzisiejszych czasach coraz częściej przyczyną problemów w codziennym życiu. Zapraszamy pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców a także psychologów, pedagogów i socjologów oraz inne osoby (w tym w szczególności rodziców) do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychopatologii zaburzeń osobowości stanowiących wprowadzenie w zagadnienia psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 140 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Psychologia zachowań konsumenckich

Żyjemy w czasach, w których „wszyscy jesteśmy sprzedawcami”. Jedni sprzedają towary, inni usługi, jeszcze inni – dobra niematerialne: emocje, doznania czy idee. Warto zatem wiedzieć, jak zachowują się konsumenci, patrząc na ten problem zarówno od strony psychologicznej, jak i socjologicznej.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Psychologia reklamy

We współczesnym świecie zewsząd bombardują nas reklamy. Jak sobie z tym radzić, wiedząc jaki wpływ mają  one  na nasze decyzje zakupowe? Co zrobić, żeby reklama  oddziaływała na odbiorcę zarówno skutecznie jak i etycznie? Psychologia reklamy – to szerokie kompendium wiedzy na ten temat.

Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 10-12 godzin pracy z możliwością zapoznania się z materiałami oraz przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.

Cena kursu: 260 zł

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

KURSY ONLINE 

office 594132 1920Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dołącz do uczestników kursów on!

Obserwujemy na bieżąco zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje i zawody, analizujemy potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia. Zapraszamy wysokiej klasy specjalistów, którzy na bazie pozyskanych informacji kreują innowacyjne i poszukiwane specjalności oraz tworzą nowoczesne programy szkoleń, bazujące głównie na tak ważnej wiedzy praktycznej.

 

LearningApps- tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Kurs pozwoli na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji oraz pokaże możliwości platformy Learningapps. - więcej


Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google drive

Zapraszamy wszystkich pragnących poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji oraz dowiedzieć się jak efektywnie pracować grupowo on. - więcej


Rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnych za pomocą technik – guided writing

Jeżeli jesteś nauczycielem języka angielskiego lub innego języka obcego i czujesz, że uczniowie nie chcą się uczyć a Tobie brakuje inspiracji i pomysłów jak ciekawie prowadzić zajęcia to ten … - więcej


Metodyka nauczania języka angielskiego – rodzaje metod i technik

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć i ugruntować wiedzę na temat metod używanych na lekcjach języków obcych. W ramach kursu zdobędziecie Państwo wiele ciekawych informacji jak ciekawie … - więcej


Jak tworzyć konspekty – scenariusze lekcji języka angielskiego

W ramach kursu dowiecie się Państwo jak prawidłowo planować i tworzyć konspekty lekcji języków obcych oraz zapoznacie się z przykładowymi scenariuszami zajęć. Czas trwania: Kurs zajmuje ok. 5-8 godzin … - więcej


Metodyka nauczania w klasach integracyjnych

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, którzy pracują w klasach integracyjnych, aby wspólnie usystematyzować wiedzę na temat metod nauczania. Powiemy, jak współpracować z innymi nauczycielami  i rodzicami, aby optymalnie … - więcej


Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

Ciągle powtarzamy, że szkoła nie powinna przygotowywać wyłącznie  do rozwiązywania testów, ale uczyć tego, co w dzisiejszym świecie najważniejsze, czyli innowacyjności i kreatywności. Zapraszamy na kurs, w którym … - więcej


Podstawy terapii uzależnień

Zapraszamy osoby pracujące w sektorze społecznym (psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele) na kurs, w ramach którego przybliżymy specyfikę pracy terapeuty w obszarze uzależnień oraz pokażemy różne ich  aspekty. - więcej


Techniki motywacji w świadomym kształtowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej

„Zrób coś wreszcie z sobą, wstań zza biurka, zacznij ćwiczyć!” – ile razy powtarzaliśmy to sobie albo słyszeliśmy od bliskich. Może zatem najwyższa pora, żeby podejść do tego zagadnienia profesjonalnie i metodycznie. Kurs jest przeznaczony … - więcej


Podstawy diagnozy zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są w dzisiejszych czasach coraz częściej przyczyną problemów w codziennym życiu. Zapraszamy pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców a także psychologów, pedagogów i socjologów oraz inne osoby … - więcej


Psychologia zachowań konsumenckich

Żyjemy w czasach, w których „wszyscy jesteśmy sprzedawcami”. Jedni sprzedają towary, inni usługi, jeszcze inni – dobra niematerialne: emocje, doznania czy idee. Warto zatem wiedzieć, jak zachowują się konsumenci, patrząc na … - więcej


Psychologia reklamy

We współczesnym świecie zewsząd bombardują nas reklamy. Jak sobie z tym radzić, wiedząc jaki wpływ mają  one  na nasze decyzje zakupowe? Co zrobić, żeby reklama  oddziaływała na … - więcej

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ

 

Fotolia 177373369 XSStudia podyplomowe 3 semestralne – prowadzone e-learningowo - NOWOŚĆ !

 

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju dzieci, młodzieży jak też i osób dorosłych. Nieustanie toczący się spór o istotę wychowania stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, słuchacze naszego kierunku będą mieli możliwość twórczego poszukiwania własnej drogi.

 

CEL STUDIÓW

 

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo–opiekuńczej, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przygotowują wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Pozyskana wiedza pozwoli przeprowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mające przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego i akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej czy zawodowej. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym.

 

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

ADRESACI

 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu pedagoga w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

UZYSKIWANE KWALIFIKACJE

 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 1. najbardziej istotnych problemów pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej;
 2. wybranych zagadnień prawa rodzinnego;
 3. specyfiki przebiegu procesu wychowawczego w małych grupach;
 4. rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży;
 5. właściwego doboru metod socjoterapii;
 6. projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych;
 7. diagnozowania podstawowych środowisk wychowawczych;
 8. planowania i organizowania zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i socjoterapeutycznym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych itp.

PROGRAM STUDIÓW

 Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 1. Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rozwojowej.
 3. Podstawy socjologii wychowania.
 4. Pedagogika społeczna.
 5. Teoretyczne podstawy socjoterapii.
 6. Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i dla nieletnich.
 7. Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
 8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
 10. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 11. Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.
 12. Mediacja i negocjacja w pracy pedagoga.
 13. Metodyka wspomagania rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 14. Interwencja kryzysowa - podstawowe założenia.
 15. Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 16. Metodyka pracy z rodziną.
 17. Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień.
 18. Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.
 19. Wybrane metody terapii zajęciowej.
 20. Warsztaty udzielenia pomocy przedmedycznej.
 21. Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce.
 22. Doradztwo osobiste i zawodowe.
 23. Podstawowe założenia metodyki pracy pedagoga ulicznego.
 24. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach opiekuńczego-wychowawczych i edukacyjnych.
 25. Projekt badawczy w pracy pedagoga.
 

Czas trwania: 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot, (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.)

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, qizy wiedzy
i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Będą odbywały się w Warszawie, Krakowie lub Suchej Beskidzkiej, w zależności od tego skąd będzie dojeżdżała największa ilość słuchaczy.

Początek zajęć: semestr letni rok akademicki 2017-2018 (uruchomienie zajęć uzależnione jest od  zebrania się grupy).

Wysokość opłaty: 3900 zł (za 3 semestry), 150 zł opłata wpisowa.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.