Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

projekty pasek

 

Numer umowy: 2018-1-POWER-HE-048327

Termin realizacji umowy: 01.06.2018 – 30.09.2019

Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).*

Od 2016 roku WSTiE bierze udział w projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyzsze Akcja 1 Mobilnosc Edukacyjna - KA 103 Mobilnosc z krajami partnerskimi - 2018-1-PL01-KA107-049689

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna - KA 103 Mobilność z krajami partnerskimi - 2018-1-PL01-KA107-049689

projektyue

 

 

 

 

Numer umowy: 2018-1-PL01-KA107-049689

Termin realizacji umowy: 01/06/2018 - 31/07/2020

Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partnerzy:

ALBANIA - UNIVERSITETIT TE VLORES

BELARUS - Yanka Kupala State University of Grodno

EGIPT - Benha University

GRUZJA- Geogrian Aviation University

SERBIA - The College of Tourism, Belgrad

TAJIKISTAN - KHUJAND STATE UNIVERSITY NAMED AFTER ACADEMICIAN B.GAFUROV

UKRAINA

STATE ECOLOGICAL ACADEMY OF POST-GRADUATE EDUCATION AND MANAGEMENT, Kijów

ACADEMY OF LABOUR, SOCIAL RELATIONS AND TOURISM, Kijów

LVIV INSTITUTE OF ECONOMICS AND TOURISM

W ramach projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi Programu Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107 pracownicy i nauczyciele beneficjenta oraz partnerów mogą ubiegać się o przyznanie grantu w ramach Projektu umożliwiającego wyjazd/przyjazd w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć (5 dni pobytu oraz 2 dni podróży).

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna - KA 103 Mobilność z krajami programu – 2018-1-PL01-KA103-048327

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna - KA 103 Mobilność z krajami programu – 2018-1-PL01-KA103-048327

 projektyue

Numer umowy: 2018-1-PL01-KA103-048327

Termin realizacji umowy: 01.06.2018 – 30.09.2019

Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż na  mocy decyzji Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii otrzymała kartę Erasmus Charter for Higher Education na lata 2014-2020. Od roku akademickiego 2014-2015 WSTiE uczestniczy w nowym programie, który zastąpił program LLP Erasmus. Nowy program czyli ERASMUS PLUS także obejmuje wymianę studentów zakresie wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne, wyjazdy pracowników celach szkoleniowych  oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

W ramach podpisanej umowy uczelnia realizuje i będzie realizować wyjazdy studentów na studia w uczelniach partnerskich, wyjazdy na praktyki zagraniczne, wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu powadzenia 
zajęć.

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SUMCULA – Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership

SUMCULA – Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership

English version below

Numer umowy: 2017 – 1 – SE01-KA203-034570
Czas trwania projektu: 35 miesięcy 01.10.2017 – 31.08.2020

KOORDYNATOR

University of Gothenburg, Sweden

PARTNERZY

1. University of Pécs, Hangary
2. University of Pannonia, Veszprém, Hangary
3. Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), Siófok, Hangary
4. European Ecocycles Society (ECyS)
5. University of Palermo (UNIPA), Palermo, Italy
6. Ecole des Métiers de l'Environnement (EME), Bruz, France
7. Mendel University (MENDELU), Brno, Czech Republic
8. GAIA Education, Findhorn, Scotland, UK
9. Slovak Agricultural University (SPU), Nitra, Slovakia
10. University College of Tourism and Ecology (WSTiE), Sucha Beskidzka, Poland
11. Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Catalonia, Spain
12. University of Applied Sciences (HTW), Dresden, Germany

PARTNERZY OKAZJONALNI

1. Eszterházy Károly University, Károly Róbert Campus, Gyöngyös, Hungary (ECyS)
2. Hungarian Academy of Scxiences (MTA) Plant Protection Institute (ECyS)
3. Georgian University of Agriculture, Tbilisi, Georgia
4. Jan Grodek College, Sanok, Poland (ECyS)
5. Västra Götaland Region, Sweden (ECyS)
6. University of Vaasa, Vaasa, Finland (ECyS)
7. Landscape Observatory, Catalonia (ECyS)


Partnerstwo SUMCULA ma na celu zaadresowanie poniższych konkretnych priorytetów ogólnej dziedziny zgodnie z Erasmus+ Key Action 2:

1. Wsparcie dla aktywności mających na celu dostosowanie programu nauczania do obecnych i powstających potrzeb rynku pracy, a także wyposażenie młodej generacji w umiejętności o charakterze ogólnym, takie jak przedsiębiorczość, poprzez kreowanie aktywnej współpracy pomiędzy HEI oraz partnerami spoza kręgów akademickich, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz organizacje rozwoju regionalnego.
 
2. Wsparcie dla aktywności mających na celu kreowanie innowacyjnych strategii wzmacniania mobilności i sposobów eliminacji przeszkód dla mobilności na poziomie szkolnictwa wyższego, w ten sposób stwarzając więcej okazji dla studentów do zdobycia dodatkowych zdolności poprzez naukę lub trening za granicą; także wspieranie mobilności wirtualnej, która wpisana jest w globalną strategię efektywnej integracji ICT oraz uczestniczących HEI, oraz wśród tych partnerów, u których e-learning jest szeroko stosowany lub rozwijany.
 
3. Wzmacnianie powiązań między administracją naukową, badawczą i publiczną a przedsiębiorstwami w celach promocji doskonałości w eksploracji, rozwoju oraz użytkowaniu usług ekosystemowych dla celów turystyki zrównoważonej oraz rozwoju regionalnego, gdzie ochrona i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (walorów przyrodniczych, dziedzictwa architektonicznego i niematerialnego) krajobrazów stanowią rdzeń strategii.
 
4. Dążenie do zwiększenia liczby absolwentów, zwiększenie uczestnictwa i podniesienie odsetka osób niedostatecznie reprezentowanych i nietradycyjnych studentów, poprawa uczenia się przez całe życie poprzez stworzenie elastycznych ścieżek kształcenia, rozwój metod zwiększania społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego.
 

The SUMCULA partnership intends to address the following general field specific priorities according to the Erasmus+ Key Action 2:

1. Support activities that help attune curricula to current and emerging labour market needs and equip the young generation with transversal skills such as entrepreneurship, by developing active cooperation between HEI and partners from outside the academic institutions, such as civil organizations (NGOs), non profit companies and regional development agencies.

2. Support activities to develop innovative strategies to boost mobility or ways to remove obstacles to mobility in higher education providing more opportunities for students to gain additional skills through study or training abroad and also supporting virtual mobility that are embedded in a global strategy for the effective integration of ICT in the participating HEIs and at those partners where e-learning is widely used or being developed.

3. Strengthen the links between education, research, public administration and business to promote excellence in exploration, development and use of ecosystem services for a sustainable tourism and regional development where the conservation and sustainable use of the cultural heritage (natural values, built and intangible heritage) of landscapes constitute the core of the strategies.

4. Aim at increasing number of graduates, widening the participation and raising completion rates of underrepresented groups and non-traditional learners, enhancing lifelong learning via the creation of flexible learning paths, developing ways to increase the social responsibility of higher education institutions.