Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

zoNieustanne zmiany dograficzne, probly wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne oraz wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przed zarządzającymi placówkami pomocy społecznej.
Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć potencjalni i aktualni kierownicy instytucji pomocy społecznej, zainteresowani efektywnym sprawowaniem funkcji kierowniczej. Program skupia się w szczególności na zarządzaniu zasobami ludzkimi, podejmowaniu skutecznych decyzji oraz realizowaniu zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieni możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, do osób zarządzających lub zamierzających realizować funkcje zarządcze w systie pomocy społecznej, w tym także w prywatnych placówkach medycznych i samorządach. Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieni poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami systu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji. Słuchaczami studiów mogą być:

 • -kadra kierownicza domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy       dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
 • -osoby sprawujące nadzór nad ww. instytucjami,
 • -osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • pracownicy samorządów terytorialnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • pracownicy pozarządowych form wspomagania, takich jak stowarzyszenia i fundacje,
 • pracownicy socjalni.
 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowują do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • -pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia,
 • -pracownik lub kierownik zespołu realizujący programy ochrony zdrowia,
 • -pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej,
 • -pracownik działu profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej oraz w placówkach pomocy społecznej,
 • -pracownik administracji państwowej, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej,
 • -pracownik instytucji ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 1081).

Ramowy program studiów obejmuje:

 • - zagadnienia z dziedziny prawa: prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna;
 • - zagadnienia związane z zarządzani i funkcjonowani instytucji pomocy społecznej: ochrona danych osobowych, syst jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR;
 • - zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarządzania innowacją i kierowania zespoł;
 • - współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym;
 • - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tatyczne: 
 • - kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czas i rozwiązywania problów,
 • - zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • - zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieni podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • - kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • - zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • - system zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • - kontrola zarządcza,
 • - zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 • - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • - stres i wypalenie zawodowe,
 • - kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej,
Czas trwania: 265 godzin, 2 semestry.
Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa. 
Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictw sieci Internet). Słuchaczpodczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akadickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji.

 

Warsztaty (1 x sestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy.

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty 
3) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 
•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej
•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów
•   wniesienie wymaganej opłaty za studia
 

Studia w systie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.