Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

Kierunek Politologia   to oferta dla tych, którzy chcą decydować o przyszłości swojej i otoczenia, włączając się w życie społeczno-gospodarcze; dla zainteresowanych procesami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi w Polsce i świecie; dla osób dostrzegających rolę nowoczesnej komunikacji społecznej w funkcjonowaniu firm i instytucji; dla przyszłych pracowników mediów i reklamy. Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy studia politologiczne to również propozycja dla poszukujących takiego kierunku kształcenia, który otworzy im wiele możliwości otrzymania atrakcyjnej pracy, w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej na wymagającym europejskim rynku. 

Absolwent kierunku posiada gruntowną wiedzę na temat mechanizmów życia społecznego, politycznego i ekonomicznego oraz umiejętność podejmowania decyzji, gromadzenia i systematyzowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej analizy zjawisk i procesów zachodzących w sferze publicznej. Potrafi dokonać wyboru optymalnych rozwiązań strategicznych i taktycznych z zakresu problemów krajowych, europejskich i międzynarodowych.  Umie dostosować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i politycznej. Posiada umiejętność pracy w zespole, znajomość reguł życia społeczno-gospodarczego oraz zasad etyki zawodowej. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w sektorze publicznym, świecie polityki, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w nowoczesnym biznesie. Może podjąć studia II stopnia (magisterskie).
 

Integralną częścią studiów są zajęcia warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli życia publicznego oraz krajowego i międzynarodowego biznesu, którzy osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach. Ponadto po I roku studenci odbywają praktyki w wybranej instytucji bądź agencji Public Relations, po II roku – w mediach (słuchacz sam wybiera interesujący go obszar medialny – redakcję czasopisma, stację radiową lub telewizyjną). Studenci są też włączani do akcji promujących uczelnię, mają możliwość uczestniczenia w targach, redagują materiały reklamowe, organizują imprezy na skalę lokalną i ogólnopolską emitowane przez telewizję.

Kadrę naukową studiów stanowią zarówno teoretycy – specjaliści z dziedziny nauk społecznych, jak i praktycy życia społeczno-gospodarczego i politycznego w kraju i za granicą, a także dziennikarze radiowi i telewizyjni, specjaliści związani z nowymi mediami i technologiami informacyjnymi.

Czy wiesz, że...
Zarówno wielkie korporacje jak i przeciętnej wielkości przedsiębiorstwa czy małe firmy potrzebują specjalistów, którzy są przygotowani do poruszania się w skomplikowanej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej oraz znają zasady funkcjonowania nowych mediów. 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Kierunek: POLITOLOGIA

Specjalności

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ - więcej
  • E-biznes i media społecznościowe - więcej
  • Dziennikarstwo i media społecznościowe - więcej
  • Polityka regionalna i samorządowa - więcej
  • Komunikacja społeczna (public relations) - więcej
Specjalność: E-biznes i media społecznościowe

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

 - osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych niezbędnych do zastosowania w praktyce gospodarczej,
 - osób zainteresowanych nowoczesnymi modelami biznesowymi i narzędziami komunikacji,
 - specjalistów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji prowadzących działalność z wykorzystaniem sieci Internet,
 - osób zainteresowanych uruchomieniem nowoczesnego biznesu,
 - osób prowadzących własną działalność gospodarczą, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Specjalność jest nie tylko odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Nowoczesne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o silne podstawy teoretyczne i wiedzę praktyczną z zakresu uwarunkowań społeczno-gospodarczych staje się potrzebą wynikającą z dzisiejszego stanu tej sfery działalności dydaktycznej.

Zdobywane kompetencje obejmują przede wszystkim organizowanie i zarządzanie przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi z wykorzystaniem różnorodnych mediów elektronicznych i Internetu. Wiodącym nurtem jest gospodarcze zastosowanie Internetu.

Wybrane treści kształcenia:

    - media i biznes,
    - zarządzanie projektami,
    - zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
    - bezpieczeństwo danych,
    - budowa stron internetowych,
    - portale społecznościowe,
    - psychologia społeczna.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    - polityki gospodarczej i społecznej oraz systemów politycznych w kontekście prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
    - socjologii i psychologii społecznej w zakresie służącym skutecznemu prowadzeniu biznesu,
    - zarządzania przedsięwzięciami e-biznesowymi,
    - organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu,
    - kompleksowego wykorzystania aplikacji e-biznesowych,
    - ekonomii, rachunkowości i podatków,
    - inwestycji kapitałowych i strategii finansowych,
    - marketingu, w tym zastosowania portali społecznościowych do promowania działalności gospodarczej,
    - wykorzystania metod pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu,
    - zastosowania narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych.

 więcej.....

Specjalność: Dziennikarstwo i media społecznościowe

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    - osób zainteresowanych pracą w prasie, radiu, telewizji, Internecie, serwisach i agencjach
    - informacyjnych oraz w obszarze szeroko pojętej komunikacji społecznej;
    - osób zainteresowanych wymianą informacji;
    - osób planujących  pracę w nowoczesnym marketingu;
    - praktyków PR odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku oraz wymianę informacji;
    - pracowników firm doradczych z zakresu komunikowania społecznego.

Wybrane treści kształcenia:

    - kulturowe podstawy społeczeństwa sieciowego;
    - Content design i użyteczność tekstów w mediach społecznościowych;
    - marka w społecznościach – budowanie strategii obecności w mediach społecznościowych;
    - wszystko o Facebooku;
    - Twitter i Blip - jak wykorzystać mikroblogi;
    - Google analitics/ Google Adwords/ Facebook analitics. Wprowadzenie w narzędzia;
    - ewolucja Internetu;
    - marketing i reklama w Internecie.

Program studiów zakłada realizację przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza, m. in.: prawo autorskie, etyka dziennikarska, ochrona własności intelektualnej, systemy medialne w świecie oraz dwa języki obce, socjologia, psychologia. Studenci otrzymują narzędzia służące do samodzielnego gromadzenia, hierarchizowania i analizowania informacji.  Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    - warsztatu dziennikarskiego  oraz mediów i komunikowania społecznego;
    - realizowania zadań dziennikarskich i rozwiązywania problemów związanych z pracą w instytucjach medialnych;
    - wykorzystania mediów społecznościowych  w skutecznym przekazywaniu informacji;
   - nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem: opinią publiczną, mediami, środowiskiem politycznym oraz kontrahentami za pomocą najnowszych technologii informacyjnych;
    - efektywnej komunikacji;
    - skutecznej reklamy;
    - zasad wpływu społecznego i oddziaływań perswazyjnych.

Specjalność: Polityka regionalna i samorządowa

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    - przyszłych pracowników administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i agend rządowych;
   - osób zamierzających podjąć pracę w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i    organizacjach międzynarodowych, biurach poselskich i senackich;
    - przyszłych pracowników mediów; radia i telewizji.

Specjalność Polityka regionalna i samorządowa daje możliwość wykształcenia kadr administracji lokalnej, regionalnej i państwowej, jak również przygotowuje do zaangażowania w życie polityczne.

Wybrane treści kształcenia:

    - metody zarządzania projektem komercyjnym i publicznym
    - zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym;
    - polityka regionalna i samorządowa.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    - prawa administracyjnego i samorządowego;
    - funkcjonowania władzy regionalnej, instytucji samorządu terytorialnego;
    - polityki regionalnej, samorządowej polityki gospodarczej;
    - socjologii społeczności lokalnych;
    - mediów lokalnych;
    - ochrony środowiska w skali lokalnej;
    - rozwiązywania konfliktów lokalnych;
    - planowania i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych takich jak: zarządzanie rozwojem lokalnym, pozyskiwania środków z budżet centralnego oraz Unii Europejskiej, budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywania konfliktów.

Specjalność: Komunikacja społeczna - public relations

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    - osób, zajmujących się utrzymywaniem kontaktów z mass mediami;
    - pracowników działów reklamy i marketingu różnych branż;
    - specjalistów ds. szeroko pojętej komunikacji społecznej;
    - osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku osób publicznych, firm lub wymianę informacji;
    - praktyków PR zatrudnionych w specjalistycznych agencjach;
    - pracowników firm doradczych z zakresu komunikowania społecznego.

Wybrane treści kształcenia:

    - komunikacja interpersonalna;
    - polityka informacyjna;
    - pakiet informacyjny;
    - negocjacje;
    - mechanizmy motywacyjne człowieka;
    - metody i techniki badań społecznych;
    - projektowanie i organizacja imprez masowych;
    - propaganda polityczna;
    - etyka;
    - marketing polityczny;
    - retoryka oraz sztuka wystąpień publicznych.

Program studiów zakłada również kształcenie studentów w dziedzinach pokrewnych PR, rozwijających predyspozycje praktyczne do wykonywania tego zawodu, np. zajęcia z profesjonalną kamerą; wśród przedmiotów ogólnych są m. in. informatyka, ekonomia, psychologia negocjacji, dwa języki obce, a także podstawy wiedzy z zakresu historii powszechnej XX w., historii Polski, systemów ustrojowych państw, historii kultury i sztuki, socjologii, psychologii społecznej. Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    - nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem: opinią publiczną, mediami, środowiskiem politycznym, kontrahentami;
    - budowania systemu wewnętrznych działań PR w firmie;
    - efektywnej komunikacji;
    - prowadzenia negocjacji;
    - prowadzenia działalności sponsoringowej;
    - doskonalenia skutecznej autoprezentacji poprzez wygląd, język, mowę ciała;
    - zasad wpływu społecznego i oddziaływań perswazyjnych;
    - znajomości realiów współczesnego rynku mediów;
    - sporządzania budżetu PR.