Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

 inżynieria oprogramowania studia

WYDZIAŁ INFORMATYKI

inżynieria oprogramowania studia

Kierunek: INFORMATYKA

Specjalności:

...
INŻYNIER INFORMATYK – NAJBARDZIEJ POSZUKIWANY ZAWÓD NA ŚWIECIE
 
TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ INŻYNIEREM INFORMATYKI
 
 • WSTiE gwarantuje:
 •  
 • Wysoki poziom kształcenia (kadra AGH i praktycy biznesu)
  Bezpłatne korepetycje z matematyki i programowania na 1 roku studiów
  Certyfikowane szkolenia i kursy
  Pracę u naszych partnerów
  Możliwość pogodzenia pracy z nauką
 •  
 • Dołącz do nas!
 •  
 • Zapisz się do 26 września i skorzystaj z promocji - wpisowe 0 zł (300 zł)*
*REGULAMIN PROMOCJI
PROMOCJA Wpisowe 0 zł (300 zł)
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie 1 – 26 września
2. Promocja ta zwalnia kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej. 

 

Kierunek Informatyka przygotowuje specjalistów do pracy w szeroko pojętym sektorze informatycznym. Absolwenci trwających trzy i pół roku studiów otrzymują dyplom zawodowy inżyniera. Mogą podjąć pracę – samodzielną i zespołową – przy realizacji nowo projektowanych lub istniejących systemów informatycznych. Zdobywają umiejętności z zakresu języków programowania i systemów operacyjnych, baz danych, multimediów i grafiki komputerowej oraz wiedzy ogólnej (matematyka, język obcy, analiza systemowa). Kierunek przygotowuje specjalistów z zakresu projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania i administrowania systemami informatycznymi małej i średniej skali. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach wytwarzających i rozwijających oprogramowanie, zarówno jako programiści, jak i kierownicy zespołu (projektu). Wiedza i umiejętności z dziedziny baz i hurtowni danych oraz konstrukcji systemów wspomagających zarządzanie i administrowanie umożliwia pracę w firmach wytwarzających tego typu systemy, jak również w firmach i instytucjach korzystających ze złożonych systemów informatycznych. Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych daje szansę zatrudnienia przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, w tym związanych z biznesem elektronicznym. Znajomość technologii multimedialnych umożliwia pracę w biurach projektowych, firmach graficznych, a także przy tworzeniu gier i filmów.

Po II i III roku studenci odbywają praktyki w polskich lub zagranicznych firmach informatycznych. Często jest to okazja do nawiązania stałej współpracy czy znalezienia zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu.

Kadrę naukową studiów stanowią specjaliści związani z najlepszymi ośrodkami akademickimi w kraju. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zostały starannie dobrane jako doświadczeni pracownicy dydaktyczni i naukowi.

Czy wiesz, że…

Dziś, gdy podstawą zarządzania systemami produkcyjnymi i usługowymi oraz kierowania administracją stały się sieci informatyczno-telekomunikacyjne oraz komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych, badań, projektowania, kontroli i analiz itp. ciągle wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów- informatyków.

Specjalność: Inżynieria oprogramowania

 Studia przeznaczone są dla:

    - programistów; architektów oprogramowania przy realizacji przedsięwzięć programistycznych;
    - analityków systemowych;
    - pracowników zespołów wytwarzających i rozwijających oprogramowanie.

Wybrane treści programowe:

    - inżynieria wymagań;
    - zaawansowane modelowanie systemów informatycznych;
    - technologie komponentowe;
    - testowanie i integracja oprogramowania;
    - zarządzanie projektem informatycznym.

Program studiów obejmuje nie tylko przedmioty informatyczne, ale także zajęcia związane z kształceniem ogólnym, takie jak matematyka, podstawy fizyki, podstawy telekomunikacji i elektroniki. Specjalność Inżynieria oprogramowania jest ukierunkowana na zagadnienia klasycznej informatyki, dotyczące wytwarzania oprogramowania. Ogólna wiedza związana z oprogramowaniem jest uzupełniana projektami rozmaitych systemów informatycznych, co umożliwia zaznajomienie się ze specyfiką wytwarzania systemów informatycznych. Absolwent posiada szeroką wiedzę informatyczną, z wyraźnym podkreśleniem metod i narzędzi informatyki. Umożliwia to również stosunkowo łatwą kontynuację kształcenia na studiach magisterskich na kierunku informatyka.

Absolwent nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

    - oprogramowania i sprzętu komputerowego;
    - znajomości systemów operacyjnych;
    - znajomości języków i techniki programowania;
    - nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Specjalność: Systemy baz danych

Studia są przeznaczone dla:

    - osób obsługujących, tworzących lub przetwarzających bazy danych i hurtownie danych;
    - zatrudnionych przy obsłudze systemów wspomagania zarządzania i administracji;
    - specjalistów dla firm wytwarzających aplikacje internetowe.

Wybrane treści programowe:

    - systemy baz danych;
    - hurtownie danych;
    - interaktywny dostęp do baz danych;
    - bezpieczeństwo systemów informatycznych;
    - obiektowe i specjalizowane bazy danych.

Specjalność Systemy baz danych koncentruje się wokół tworzenia baz danych i technik internetowych. Większość aplikacji informatycznych na rynku polskim dotyczy systemów wspomagania zarządzania i administracji. Integralną częścią tych systemów jest baza danych, nad którą umieszcza się odpowiednie oprogramowanie wspomagające. Absolwent specjalności posiada poszerzone wiadomości z dziedziny baz i hurtowni danych oraz konstrukcji systemów wspomagających zarządzanie i administrowanie. Wykształcenie to umożliwi pracę w firmach wytwarzających tego typu systemy, w podmiotach gospodarczych i jednostkach administracji państwowej lub samorządowej przygotowujących się do wdrożenia lub korzystających ze złożonych systemów informatycznych.

Przygotowanie specjalistyczne w zakresie technologii internetowych obejmuje projektowanie, programowanie, implementację, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych oraz wszechstronnie przygotowanie do tworzenia stron i portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem oraz realizacji szerokiej gamy usług. Dobre przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi również zatrudnienie przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z biznesem elektronicznym.

 Absolwent nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

    - analizy, projektowania, programowania implementacji;
    - uruchamiania i administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali;
    - projektowania, programowania, uruchamiania i utrzymywania sieci i serwerów internetowych;
    - tworzenia stron, portali i wortali internetowych, handlu elektroniczny i in.;
    - interakcji, np. z serwisami bazodanowymi.
 
Specjalność: Technologie multimedialne i grafika komputerowa

Studia inżynierskie

Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, którzy interesują się grafiką komputerową i technologiami multimedialnymi i wykorzystują je w pracy zawodowej lub planują swoją przyszłą pracę w tej dziedzinie. Program studiów kładzie nacisk na nabycie praktycznych umiejętności tworzenia materiałów multimedialnych.

Absolwent specjalności Technologie multimedialne i grafika komputerowa posiada bogatą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu grafiki komputerowej na poziomie umożliwiającym implementację warstwy prezentacyjnej w różnorodnych środowiskach, w szczególności w serwisach internetowych. Absolwent potrafi efektywnie korzystać z dostępnego oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej, wektorowej, animacji komputerowych oraz modelowania i animacji 3D. Potrafi także sprawnie nagrywać, montować i dodawać efekty specjalne do materiałów audio i wideo oraz przygotować publikację tych materiałów.

Studia są przeznaczone dla:

    - osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi;
    - zainteresowanych przetwarzaniem obrazów statycznych i ruchomych, przetwarzaniem dźwięków, muzyki oraz mowy;
    - zainteresowanych tworzeniem gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, animacji komputerowej i grafiki trójwymiarowej;
    - pracowników firm zajmujących się tworzeniem gier komputerowych.

Wybrane treści programowe:

    - podstawy kompozycji;
    - grafika projektowa;
    - plastyka obrazu filmowego;
    - grafika rastrowa i wektorowa;
    - film animowany;
    - realizacja i obróbka dźwięku.

Absolwent nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

    - technologii graficznych i multimedialnych;
    - projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania i utrzymywania tego typu aplikacji;
    - tworzenia złożonych systemów graficznych i multimedialnych.  

Specjalność: Elektronika komputerowa

Elektronika komputerowa jest specjalnością interdyscyplinarną, łączącą zagadnienia elektroniki i informatyki. Przygotowuje specjalistów do pracy w szeroko pojętym sektorze IT oraz branżach łączących obszar informatyczny i elektroniczny.

Program studiów obejmuje m. in.  podstawy elektroniki, języki programowania i systemy operacyjne, bazy danych, multimedia i grafikę komputerową oraz wiedzę ogólną z zakresu m. in. matematyki, analizę systemową oraz języków obcych). Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach wytwarzających i rozwijających oprogramowanie, zarówno jako programiści, jak i kierownicy zespołu (projektu). Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych daje szansę zatrudnienia przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, w tym związanych z biznesem elektronicznym. Specjalistów w tym zakresie poszukują także firmy, w których są projektowane, wytwarzane i stosowane produkty współczesnej elektroniki.

 Wybrane treści programowe:

    - Elektrotechnika i teoria obwodów
    - Podstawy optoelektroniki
    - Układy analogowe
    - Układy cyfrowe
    - Mikrokontrolery i systemy wbudowane
    - Analiza i projektowanie obwodów elektronicznych