Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) – STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

 

oligo1Studia podyplomowe 3-semestralne, prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ!

 
Studia zapewnią przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną. Oligofrenopedagogika to wysoko dziś ceniona specjalizacja, otwierająca szerokie możliwości w zreformowanym systemie oświaty.
 

CEL STUDIÓW

 

Głównym celem studiów jest  przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchacza do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


ADRESACI

 

Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Podczas studiów, obejmujących również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

- współczesnych teorii wychowania, uczenia się i nauczania;

- diagnozowania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych;

- dostosowywania warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

- metod i form edukacji i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie;

- specyfiki funkcjonowania uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

- uwarunkowań procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- planowania i projektowania działań pedagogicznych.

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, pedagoga specjalnego w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Uzyskane kwalifikacje dają także możliwość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,( Dz,U. 2012, poz.131);

 - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575);

- Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2017r., poz. 1591);

- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. 2017r., poz. 1578).

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Podstawowe problemy  pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej
 3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej.
 5. Poradnictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.
 6. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej  (specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą ze względu na subdyscyplinę).
 7. Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
 8. Diagnostyka psychopedagogiczna.
 9. Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej 
 10. Praktyka
Czas trwania: 3 semestry, 300 godzin, 120 godzin praktyk.
Koszt studiów: 3900 zł (całość), 150 zł opłata wpisowa.
Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne 

4) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•    uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learningowym są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05