Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA – STUDIA KWALIFIKACYJNE

 

Czas trwania – 3 semestry

 
Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych.
 
Absolwenci nabędą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i innych placówkach o charakterze resocjalizującym oraz do  prowadzenia zajęć socjoterapeutycznyc
 
Podczas studiów, obejmujących  również praktyki zawodowe, słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną oraz  umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki resocjalizacyjnej, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną, metodyki pracy resocjalizacyjnej, jak również  kompetencje terapeutyczne, diagnostyczne oraz wychowawcze, przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie bądź zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
 
Adresaci:
 
Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego)*
 
Program studiów został przygotowany zgodnie z:
 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575);

- Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2017r., poz. 1591);

- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. 2017r., poz. 1578).

* Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN  z  dnia 1 sierpnia 2017 r.  Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej,  nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.