Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Oligofrenopedagogogika 600x200

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ORAZ TERAPIA DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii prowadzi nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz terapia dziecka ze spektrum autyzmu. Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne *.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, pedagoga specjalnego w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Uzyskane kwalifikacje dadzą także możliwość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012r., poz. 131);

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.2017r., poz. 1575);

- Rozporządzeniem MEN z dnia  9 sierpnia  2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017r., poz. 1591);

- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017r., poz. 1578).

Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk, 3 semestry.
Termin składania dokumentów: do 10 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 1350 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
4) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 

Program studiów:

Podstawowe problemy  pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej.
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagogika.
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym.
Podstawowe regulacje prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej.
Poradnictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu.
Diagnostyka psychopedagogiczna.
Współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Zaburzenia agresywne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
Podstawy psychologiczne rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rewalidacja indywidualna.
Dydaktyka specjalna.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.
Metodyka nauczania i wychowania  dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera.
Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia ) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autyzmem i zespołem Aspergera.
Alternatywne metody  komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym i dzieckiem z autyzmem.
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.
 

Część  zajęć  jest realizowana w systemie e-learningowym.

* Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.