Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

PROJEKTY WSTIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii aktywnie wykorzystuje możliwości dofinansowania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i od 2005 roku z sukcesem realizuje projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. Pozwala to na wzmocnienie i rozwój oferty kształcenia poprzez  uruchomienie nowych specjalności, staże i praktyki zawodowe, szkolenia i wizyty studyjne dla kadry naukowo-dydaktycznej, konferencje, warsztaty i zajęcia dodatkowe dla studentów; w tym w języku angielskim. Studenci i pracownicy WSTiE mogą też uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieży, w kraju i za granicą.

pasek1
pasek2

 Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turytystyki i Ekologii

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

EU EFS rgb 1Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w okresie 1.10.2017 – 30.06.2019 realizuje projekt RozwójAkademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, numer umowy POWR.03..1.00-00-00-B116/15-00. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 263 osób (116 kobiet i 147 mężczyzn) studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier i wzrost kompetencji osób w nim pracujących. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym PO WER 2014 – 2020 wskazanym w SzOOP: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie kierowane będzie do studentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie umożliwia również udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby ww. grupy docelowej:

- pomoc studentom w zdiagnozowaniu swojego potencjału,

- podniesienie kompetencji obecnych pracowników ABK i uzupełnienie kadry o doradcę zawodowego współpracującego na stałe z WSTiE i o doradcę ds. przedsiębiorczości,

- informacja dla studenta o tym, czego potrzebuje rynek pracy i potencjalny pracodawca,

- informacje na temat zakładania działalności gospodarczej,

- pomoc studentom w znalezieniu stażu lub zatrudnienia zgodnego z potencjałem i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców,

- pokazanie studentom, jak poruszać się na rynku pracy,

- zainicjowanie działań, które umożliwią rozpoczęcie kariery zawodowej studentów,

- zwiększenie pewności siebie.

Przewidywane efekty ewaluacji po zakończeniu udziału w projekcie:

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy: pomoc w znalezieniu potencjalnego pracodawcy i nauczenie, jak się u niego odnaleźć, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,

- zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy,

- jak interesująco odpowiedzieć na ofertę pracy i przejść przez rozmowę kwalifikacyjną – kreatywne poszukiwanie miejsc pracy i/lub pracodawców,

- jak pokonać stres i korzystnie zaprezentować się w pierwszych tygodniach w nowym miejscu pracy,

- otrzymanie możliwości praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu.

Rekrutacja do projektu będzie miała charaktery ciągły i przeprowadzona zostanie na podstawie kryteriów rekrutacyjnych: pierwszeństwo będą mieli studenci ostatnich roczników I i II stopnia, zwłaszcza studiów stacjonarnych, ponieważ to oni najpilniej potrzebować będą wsparcia w zakresie dalszego wyboru drogi zawodowej lub kierunku kształcenia.

W czasie trwania projektu na uczelni prowadzona będzie systematycznie promocja projektu, a zarazem usług świadczonych przez pracowników Akademickiego Biura Karier.

Formy wsparcia zaplanowane do realizacji zadań w ramach projektu są zgodne z potrzebami
i oczekiwaniami grupy docelowej i przyczynią się do poprawy sytuacji studentów WSTiE na rynku pracy.

Wartość całego projektu wynosi 308 750,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 260 214,50 zł, dotacja celowa 18 535,50 zł oraz wkład własny 30 000 zł. 

________________________________________________

Społeczny portret młodego człowieka na międzynarodowym rynku pracy - wymiana młodzieży polsko-litewsko-łotewska

Projekt zrealizowany w okresie 9 - 16.10.2016 na terenie Litwy był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partner ze strony litewskiej - Klaipėdos Valstybinė Kolegijos.

________________________________________________

Sięgnij wyżej – młodzi ludzie na współczesnym rynku pracy  -  wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 16 - 23.03.2016 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partner ze strony węgierskiej - Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány.

________________________________________________

Na skraju jutra... - wymiana młodzieży polsko-litewsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 19 - 25.10.2015 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partnerzy: ze strony litewskiej - Klaipėdos Valstybinė Kolegijos, ze strony węgierskiej - Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

Projekt został zrealizowany w latach 2012 - 2015 w ramach grantu na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie (VUSG) przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem przeprowadzanych w kolejnych 3 latach zajęć było zapoznanie studentów z walorami i atrakcjami wybranych regionów państw V4 oraz wskazanie różnic i  zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów.

W każdym roku akademickim kursem objęto 40 studentów III roku studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i rekreacja. Zajęcia realizowane były przez wykładowców z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. W ramach kursu odbywały się także transgraniczne warsztaty dla studentów. W trakcie wyjazdu na Słowację studenci odwiedzili między innymi Orawski Podzamok, Ruzomberok – Vikoc, Liptowski Mikulas i kąpielisko Basenowa.

________________________________________________

Być albo nie być we współczesnej Europie - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 20 - 26.10.2013 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej - Károly Róbert Főiskola.

________________________________________________

Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

W okresie 01.03.2013 - 28.02.2014 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Pedagogicką Fakultą Katolíckej Univerzity v Ružomberku realizowała projekt Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez między innymi kontynuację badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki. Etap pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim został zrealizowany w 2011 roku w trakcie realizacji projektu Razem dla zrównoważonej turystyki.

Beneficjentami projektu byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego; lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze. 

________________________________________________

Coolturalna młodzież - wymiana młodzieży polsko-estońsko-bułgarska 

Projekt zrealizowany w okresie 20 - 27.10.2012 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był ze strony estońskiej - Institute of Economicsnand Management ECOMEN i ze strony bułgarskiej - International Bussines School.

________________________________________________

Let's make Europe better - together! - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 27.02. - 04.03.2012 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był ze strony węgierskiej - Szent Istvan Edyetem ABPK Jaszbereny.

________________________________________________

Razem dla zrównoważonej turystyki

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 w okresie: 01.05.2011 - 30.04.2012.

Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej. Partnerem projektu była Pedagogická Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

Beneficjentami byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego; lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze.

________________________________________________

Łódzki SPINacz – kooperacja nauki i biznesu

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Grupą Ergo Sp. z o.o., współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był na terenie województwa łódzkiego w okresie 01.03.2011 - 28.02.2013. Celem głównym projektu było wsparcie współpracy sfery nauki i biznesu poprzez m.in. organizację konferencji służących promocji transferu wiedzy i innowacji, a także objęcie szkoleniami i doradztwem 460 osób z zakresu możliwości i korzyści płynących z zakładania oraz prowadzenia firm typu spin off/spin out.

________________________________________________

Młodzi, samodzielni, aktywni - świat stoi przed nami otworem - wymiana młodzieży polsko-litewska

Projekt został zrealizowany w okresie 17 - 22.10.2011 na terenie Polski i był finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Partnerem projektu był  ze strony litewskiej - West Lithuania College.

________________________________________________ 

Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE 

Projekt został zrealizowany w okresie 01.07.2009 - 30.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniło realizację specjalności w latach 2009 - 2012; studenci w ramach projektu wzięli także udział w warsztatach w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Na specjalności Zarządzanie promocją regionalną i lokalną studenci realizowali przedmioty: gospodarka w regionie, aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej, marketing internetowy- komunikacja internetowa, PR- zarządzanie gminą, zarządzanie marką, finanse samorządu terytorialnego, systemy informacyjne w zarządzaniu, strategia medialna w reklamie, marchandising.
Na specjalności Zarządzanie turystyką zrównoważoną studenci realizowali przedmioty: planowanie, podstawy i monitoring turystyki zrównoważonej, ekologiczny hotel, trendy w turystyce, marketing zrównoważony, systemy zarządzania w turystyce.

________________________________________________

REGNET 2010 Regional Development Network - multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji

Projekt zrealizowany w 2010 r. przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej z Warszawy, współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Sukces stworzenia sieci REGNET, zrzeszającej kompetentnych specjalistów i aktywistów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, stworzył fundament, na którym w roku 2010 budowane były nowe skuteczne przedsięwzięcia na rzecz poprawy lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej w całym kraju. Przygotowano i uruchomiono Program Małych Grantów - PMG na realizację małych projektów lokalnych na rzecz poprawy warunków bytowych, rozwoju małej infrastruktury, rozwoju kultury i zachowania tradycji, zwiększenia potencjału turystycznego oraz promocji rozwoju małej przedsiębiorczości.

W drugim etapie Programu REGNET 2010, po przyznaniu kolejnych rund Małych Grantów, członkowie REGNET otrzymali zadanie wsparcia lokalnych grantobiorców poprzez dalsze doradztwo i opiekę (coaching), przy realizacji ich małych projektów.

Wszystkie działania projektu były spójne i pomagały wdrożyć oficjalną rządową Strategię Rozwoju Regionalnego Gruzji z roku 2010. Program REGNET 2010 realizowany był w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. W ramach projektu przygotowano program szkoleń dla 370 beneficjentów realizowanych na terenie Gruzji od lipca do końca grudnia 2010 r.: warsztaty interaktywne dla 120 członków sieci REGNET w Tbilisi oraz szkolenia dla 240 trenerów o różnym stopniu zaawansowania z 8 różnych tematów.

Przeszkoleni w ramach projektu specjaliści są multiplikatorami dobrych praktyk oraz udzielają merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla lokalnych wspólnot, organizacji i instytucji wdrażających małe projekty rozwojowe w ramach przygotowywanego programu Małych Grantów.

________________________________________________

Zachowanie tradycji naszych przodków szansą na rozwój obszarów wiejskich - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 22.02 - 03.03.2010 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej - Folk High School Society of Jasz Nagykun.

________________________________________________

Men’Art – wychowywanie, nauczanie wewnątrz- i wielokulturowe - wymiana młodzieży polsko-francusko-litewsko-węgierska

Projekt zrealizowany w 2010 r. w ramach międzynarodowego Programu Partnerskiego Grundtviga zakładał wspólne rozwijanie metod pedagogicznych, ulepszanie strategii edukacyjnych i twórczych biorących pod uwagę zasięg europejski. 

________________________________________________ 

Wpływ turystyki zrównoważonej na rozwój młodych pokoleń Europy - wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 16 - 22.02.2009 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerami projektu byli ze strony niemieckiej - Europe Direct e.V. Institut fur interkulturelle und europanische Studien Dresden i ze strony francuskiej - Federation Leo Lagrangre.

________________________________________________

Dziedzictwo i tradycje narodów inspiracją działań innowacyjnych - odwołanie się do przeszłości i krok do przeszłości - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 19.10 - 27.10.2009 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu było ze strony węgierskiej - AGRÁR ÉS FALUSI IFJÚSÁGI KÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE.

________________________________________________

Utworzenie europejskiej sieci współpracy dla rozwoju małych miast i wsi

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od października 2008 r. uczestniczyła w realizacji międzynarodowego Projektu Partnerskiego Grundtviga. Celem projektu było stworzenie sieci europejskiej pomocy w rozwoju projektów oraz wsparcie doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie edukacji w międzynarodowym otoczeniu. Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w lutym 2009 r. w Périgueux we Francji na zaproszenie władz regionu Dordogne. W trakcie spotkania omówiono m.in. szczegółowe działania w zakresie pozyskiwania dostępnych projektów dla mieszkańców regionów oraz zagadnienia dotyczące posiadanych zasobów ludzkich. Określono strategie rozwoju dla partnerów europejskich w oparciu o konkretne praktyki w ramach programów lokalnych oraz uzgodniono dalsze działania związane z realizacją projektu. Kolejne robocze spotkanie odbyło się w maju 2009 r. w Szolnoku na Węgrzech, a trzecie - w czerwcu 2009 r. w Suchej Beskidzkiej.

________________________________________________

Politea - polsko-włoskie rozmowy młodych ludzi o polityce - wymiana młodzieży polsko-włoska

Projekt zrealizowany w okresie 08 - 16.10.2008 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był  ze strony włoskiej - PD Giovani Ciampino.

________________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce - wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 19 - 27.10.2008 na terenie Francji był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerami projektu byli ze strony niemieckiej - Europe Direct e.V. Institut fur interkulturelle und europanische Studien Dresden i ze strony francuskiej - Federation Leo Lagrangre.

________________________________________________

Teraźniejszosć i przyszłość tradycji narodowych w Unii Europejskiej - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 16 - 23.05.2008 na terenie Węgier był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu ze strony węgierskiej była - Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

W 2008 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została partnerem projektu przyrodniczego Parku Regionu Lotaryngii we Francji realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader+. Celem projektu było prowadzenie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy, wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych. Partnerzy projektu: Wyższa Szkoła Inżynierii w Szolnoku na Węgrzech, Stowarzyszenie RED z Francji działające dla Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie AGRYA z Węgier. Efektem realizacji projektu było zapewnienie warunków do tworzenia wspólnych strategii i planów działań pomiędzy podmiotami rozwoju terytorialnego w celu podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności w turystyce regionalnej.

________________________________________________

Polak Węgier dwa bratanki - na szlakach kulturalnych Europy - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 12 - 19.10.2007 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej - Szolnoki Főiskola.

________________________________________________ 

Centrum innowacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego WSTiE dla innowacyjnej gospodarki

Projekt zrealizowany w okresie 01.09.2005 - 28.02.2007 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.

________________________________________________

Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej

Projekt zrealizowany w okresie od 01.12.2005 - 30.11.2006 pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP 

Projekt zrealizowany w okresie od 01.12.2005 - 30.11.2006 pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

________________________________________________

Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego

Projekt zrealizowany w okresie 01.02.2005 - 30.11.2005 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.

________________________________________________

Szlakiem kultury europejskiej - wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 17 - 26.11.2005 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej - Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce - wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 12 - 18.11.2005 na terenie Niemiec był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież. Partnerami projektu byli:  ze strony niemieckiej - Europe Direct e.V. Institut fur interkulturelle und europanische Studien Dresden i ze strony francuskiej - Federation Leo Lagrangre.
 

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą

Projekt zrealizowany w okresie od 01.02. - 30.11.2005 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.