Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

OFERTA WYDAWNICZA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII

Głównym celem Wydawnictwa jest zaspokajanie potrzeb naukowych uczelni poprzez edycje prac badawczych oraz publikacje podręczników akademickich, monografii i materiałów pomocniczych dla  studentów w celu podnoszenia standardów kształcenia.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak również innych ośrodków naukowych.

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII

ISSN 2084-8722 
Numer rejestracji sądowej: Nr Rej Pr 2603 

 POZOSTAŁE WYDAWNICTWA 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii systematycznie wydaje i promuje prace naukowe nauczycieli akademickich związane z realizowanym programem dydaktycznym, jak również pozycje stanowiące cenną pomoc dydaktyczną dla studentów. Nakładem uczelni ukazały się m.in. następujące publikacje: 

Góry - Człowiek - Turystyka
Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75 rocznicę urodzin
pod red.: Piotra Cybuli, Marka Czyża i Sabiny Owsianowskiej
Numer ISBN 978-83-60789-38-4
czytaj więcej

Metodologia pracy naukowej

autor: prof. dr hab. Henryk Grabowski

Numer ISBN 978-83-926999-5-8

czytaj więcej 

Turyści w rezerwatach przyrody. Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody

red. naukowy: Marek Łabaj

współautorzy: Paweł Adamski, Katarzyna Gmyrek-Gołąb, Krystyna Krauz, Barbara Krzysztofik, Marek Łabaj, Adam Mroczka, Krzysztof Ostafin, Zbigniew Witkowski

Numer ISBN 978-83-926999-1-0

czytaj więcej 

Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne
pod red. naukową dra Piotra Cybuli i dra Jerzego Raciborskiego

czytaj więcej 

Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej 
pod red. naukową dra Krzysztofa Borkowskiego

współautorzy: Stanisław Bisztyga, Krzysztof Borkowski, Marek Durmała, Ewa Wędzicha

Numer ISBN 978-83-926999-4-1

czytaj więcej  

Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza

red. naukowy: Marek Łabaj

współautorzy: Maciej Abram, Krzysztof Borkowski, Andriy Dobryansky, Marek Durmała, Barbara Krzysztofik, Marek Łabaj, Krzysztof Ostafin

Numer ISBN 978-83-926999-8-9

czytaj więcej 

Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim

red.: Krzysztof Borkowski


WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII

Głównym celem Wydawnictwa jest zaspokajanie potrzeb naukowych uczelni poprzez edycje prac badawczych oraz publikacje podręczników akademickich, monografii i materiałów po-mocniczych dla studentów w celu podnoszenia standardów kształcenia.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręczniki akademickie, mono-grafie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak również innych ośrodków naukowych.

PROCEDURA WYDAWNICZA

1. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozy-tywnej, wewnętrznej opinii Kolegium Redakcyjnego. Następnie zgłoszone teksty – tak publikacji zwartych, jak artykułów zgłoszonych do „Zeszytów Naukowych WSTiE” – poddawane są zewnętrznej procedurze recenzji naukowej.
2. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i roz-poczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:
- opracowanie redakcyjne
- profesjonalny skład i łamanie
- korekta językowa
- korekta techniczna
- projekt okładki
- druk

PROCEDURA RECENZOWANIA

1. Wszystkie prace są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce”, wydanej przez MNiSW (Warszawa 2011), z zachowaniem anoni-mowości autora i recenzenta (double-blind review process).
2. Do oceny artykułów powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. W przypadku monografii liczba recenzentów może być większa.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
4. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review pro-ces”).W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa wciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu/tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI

Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem Autora (Autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
2. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przy-gotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, ta-bel itp. pochodzących z innych publikacji. Redakcja prosi także o informację na temat źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowa-rzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
3. W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie przez autora publikacji oświadczenia następującej treści: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że pozycja/artykuł (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był publikowany w innych czasopismach”.
4. Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje za-trudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Zgłoszone teksty będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek re-dakcyjnych, korekt językowych.
6. Wszystkie prace są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkol-nictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowa-nych w nauce”, wydanej przez MNiSW (Warszawa 2011), z zachowaniem anonimo-wości autora i recenzenta (double-blind review process).
7. Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.

WYDAWNICTWA ZWARTE – wymagania redakcyjne
1. Manuskrypt powinien być dostarczony w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach (format A4) oraz w formie elektronicznej; należy podać następujące dane: imię i na-zwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, kontaktowy numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres, na który ma być przesłana ewentualna korespondencja.
2. Należy zachować odstępy 1 interlinii oraz marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) 2,5 cm. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12. Każdy pierwszy wers akapitu należy zaznaczyć klawiszem tabulatora „Tab”.
3. Nad tabelami oraz pod rysunkami i wykresami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (np. Wyk. 1., Tab. 1., Rys. 1.) oraz opis (czcionka rozmiarze 10), sporządzony w taki sposób, aby wykres, tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami, wykresami i tabelami na-leży podać źródło (rozmiar czcionki – 10).
4. Na końcu publikacji należy umieścić napis „Bibliografia”, a pod nim wykaz pozycji li-teraturowych zestawić w kolejności cytowania.
5. Jeżeli w artykule znajdują się zdjęcia, to należy je umieścić jako osobne pliki w for-macie TIFF lub JPG w rozdzielczości 300 dpi, natomiast wykresy i rysunki w formacie tych programów, w których zostały stworzone, np. CorelDRAW, Illustrator, Word, Excel.

„ZESZYTY NAUKOWE WSTiE” – wymagania redakcyjne:
1. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony pocztą elektro-niczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci załącznika w edytorze tekstu Word.
W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
2. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać 1 arkusza wy-dawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac naukowych, po uzgodnieniu
z Wydawnictwem.
3. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabulatora „Tab”.
4. W lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym oraz afiliacją, tj. nazwą i adresem Instytucji, którą dany Autor reprezentuje. Poniżej, pośrodku umieścić tytuł, a pod spodem Streszczenie i Słowa kluczowe.
5. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku polskim zatytu-łowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords – do sze-ściu słów.
6. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności od charakteru artykułu.
7. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczowych ani wy-raźnego podziału na rozdziały.
8. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysunkami powi-nien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka rozmiarze 10), sporządzony w taki sposób, aby tabela lub rysunek były zro-zumiałe bez konieczności sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).
9. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden lub drugi styl konsekwent-nie w całej pracy.
10. Na końcu artykułu należy umieścić napis „Bibliografia”, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturowych.