Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii prowadzi nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) .

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne *.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, pedagoga specjalnego w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z   niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Uzyskane kwalifikacje dadzą także możliwość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 
Program studiów został przygotowany zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.2017r., poz. 1575);
- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017r., poz. 1591);
- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017r., poz. 1578).

Tryb studiów: niestacjonarny.
Czas trwania: 390 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk, 3 semestry (realizowane w ciągu roku).
Termin składania dokumentów: do 28 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 
Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.
 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 

Wymagane dokumenty

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
3) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
4) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 

Program studiów:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Elementy psychologii i psychopatologii
Podstawowe regulacje prawne - prawo oświatowe wobec niepełnosprawności
Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Diagnostyka psychopedagogiczna
Współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju
Dydaktyka specjalna
Metodyka zajęć rewalidacyjnych
Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Metodyka pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym
Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
 
 

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

tel. 33 874 46 05, 33 874 20 80, 33 874 54 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub drogą elektroniczną.

* Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.